An­sö­ker om kon­kurs ef­ter över­grep­pen

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Gymnastik - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­[email protected]

USA. Lands­lagslä­ka­ren Lar­ry Nas­sar ut­nytt­ja­de över 100 ame­ri­kans­ka gym­nas­ter sex­u­ellt. Nu har gym­nas­tik­för­bun­det an­sökt om kon­kurs för att off­ren lät­ta­re ska få er­sätt­ning.

→ I vint­ras kom do­men: Den ti­di­ga­re lä­ka­ren i USA:s gym­nas­tik­lands­lag, Lar­ry Nas­sar, döm­des till upp till 175 års fäng­el­se för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de och barn­por­no­gra­fibrott.

Över 130 gym­nas­ter träd­de fram och be­rät­ta­de om Nas­sars över­grepp.

Se­dan do­men föll har USA:s gym­nas­tik­för­bund över 100 rätts­pro­ces­ser häng­an­de över sig, rap­por­te­rar TT.

För­bun­dets har ho­tats av ned­lägg­ning, och väl­jer nu att själ­va an­sö­ka om kon­kurs. Ord­fö­ran­den Kat­hryn Car­son me­nar att för­bun­det vill gö­ra det lät­ta­re för off­ren att få ska­de­stånds­er­sätt­ning­ar.

»Vi är skyl­di­ga off­ren att helt och slut­li­gen lö­sa al­la er­sätt­nings­krav ef­ter de ohygg­li­ga hän­del­ser­na, och ge­nom den här åt­gär­den för­sö­ker vi på­skyn­da pro­ces­sen och hjäl­pa dem att gå vi­da­re«, skri­ver hon i ett öp­pet brev på för­bun­dets hem­si­da. En kon­kurs skul­le ock­så kun­na skju­ta upp USA:s olym­pis­ka kom­mit­tés (USOC) pla­ner på att läg­ga

ned gym­nas­tik­för­bun­det.

»An­sö­kan om kon­kurs hjäl­per för­bun­det att sam­ar­be­ta med USOC för att hit­ta den bäs­ta vägen framåt för gym­nasti­ken«, skri­ver Car­son vi­da­re.

Det är oklart hur sto­ra sum­mor som kom­mer be­ta­las ut i ska­de­stånd, men Car­son me­nar att de täcks av för­säk­ring­ar.

Fö­re det att över­grep­pen kom upp till ytan job­ba­de Nas­sar på Michi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty, som fått be­ta­la mot­sva­ran­de 4,3 mil­jar­der kro­nor till Nas­sars of­fer.

Lar­ry Nas­sar, i dag 54 år, var lands­lagslä­ka­re i 18 år och job­ba­de un­der fy­ra OS.

Si­mo­ne Bi­les, fyr­fal­dig guld­me­dal­jör un­der OS i Rio 2016, var en av de som föll of­fer för Nas­sar. I de ame­ri­kans­ka gym­nas­tik­mäs­ter­ska­pen i au­gusti bar hon en egen­de­sig­nad täv­lings­dress i ny­an­sen ljus­grön­blå – en sym­bol för att öka med­ve­ten­he­ten om sex­u­el­la över­grepp – och hyl­la­de al­la som drab­bats.

FO­TO: GETTY IMAGES

Här leds for­na lands­lagslä­ka­ren Lar­ry Nas­sar från rät­te­gång­en ef­ter att ha dömts till livs­tids fäng­el­se. Nu tit­tar USA:s gym­nas­tik­för­bunds ord­fö­ran­de Kat­hryn Car­son på att kon­kurs­för­kla­ra för­bun­det för att hit­ta en väg framåt ef­ter över­grep­pen.

Metro den 7 no­vem­ber 2018. Metro den 24 april 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.