Över­grepps­skan­da­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Gymnastik -

→ För drygt två år se­dan, i no­vem­ber 2016, an­kla­ga­des USA:s lands­lagslä­ka­re Lar­ry Nas­sar för sex­u­el­la över­grepp på ett barn un­der sju års tid. I de­cem­ber sam­ma år greps han och över 30 000 barn­por­no­gra­fis­ka bil­der hit­ta­des i hans hem.

→ Två må­na­der senare, i feb­ru­a­ri 2017, kli­ver fle­ra gym­nas­ter fram och be­rät­tar om Nas­sars över­grepp.

→ I de­cem­ber 2017 år döms han till 60 års fäng­el­se.

→ I januari ti­di­ga­re i år träd­de ock­så Si­mo­ne Bi­les fram. I samband med det fal­ler fle­ra do­mar över Nas­sar – en ger ho­nom 175 års fäng­el­se.

→ I maj kom Nas­sars ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re, Michi­gan Sta­te Uni­ver­si­ty, över­ens med över 300 kvin­nor och flic­kor om ska­de­stånds­er­sätt­ning­ar.

→ För en må­nad se­dan med­de­la­de USA:s olym­pis­ka kom­mit­té (USOC) att de vil­le läg­ga ner gym­nas­tik­för­bun­det. USOC an­såg att för­bun­det miss­lyc­kats med att åter­upp­byg­ga för­tro­en­det ef­ter över­grepps­skan­da­len. KÄLLOR: NEW YORK TIMES, BBC, TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.