Län­der ris­ke­rar tas giss­lan av AI:ns världs­e­lit

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare - CHRIS­TER

Sam­häl­le. Ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens änd­rar spel­reg­ler­na. Även om det finns plats för nya ent­re­pre­nö­rer så kom­mer ett myc­ket li­tet an­tal glo­ba­la me­ga­fö­re­tag att do­mi­ne­ra pla­ne­ten, skri­ver »Kal­le«.

Vid förs­ta an­blic­ken kan ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI, tyc­kas va­ra ett per­fekt verk­tyg för ka­pi­ta­lis­men ef­tersom den ska­par många möj­lig­he­ter för nya tek­no­lo­gi­er, pro­duk­ter och in­du­stri­er. Men ef­ter dju­pa­re re­flek­tion så in­ser man att AI kom­mer att le­da till en mo­no­pol­lik­nan­de si­tu­a­tion.

Hur då? AI kan lä­sa in obe­grän­sa­de da­ta­mäng­der och dra slut­sat­ser som ald­rig förr, vil­ket ger fö­re­tag som är duk­ti­ga på AI myc­ket sto­ra kon­kur­rens­för­de­lar. Det kan rö­ra sig om an­ta­let rönt­gen­bil­der för en viss lung­sjuk­dom som ger mest ex­akt pro­gnos och kor­rekt råd­giv­ning. Ett an­nat ex­em­pel är in­da­ta be­träf­fan­de själv­kö­ran­de bi­lar där den som har mest in­da­ta kan ska­pa den säk­ras­te tra­fi­ken. Det kan ock­så hand­la om att er­öv­ra så myc­ket in­for­ma­tion som möj­ligt om kun­der för att kun­na skräd­dar­sy den ef­fek­ti­vas­te mark­nads­fö­ring­en och nå högst kund­lo­ja­li­tet.

»Chris­ter« tror att ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens kom­mer att ge fö­re­tag ett över­tag gente­mot värl­dens sta­ter.

Det ame­ri­kans­ka e-han­del­s­och moln­tjänst­fö­re­ta­get Ama­zons ult­ra­snab­ba ut­veck­ling är en tyd­lig mar­kör på vad som hål­ler på att hän­da.

Vad blir re­sul­ta­tet? Även om det fort­fa­ran­de finns plats för nya ent­re­pre­nö­rer så kom­mer ett myc­ket li­tet an­tal glo­ba­la me­ga­fö­re­tag att do­mi­ne­ra pla­ne­ten. De­ras enor­ma eko­no­mis­ka styr­ka gör det lätt för dem att kö­pa upp al­la po­ten­ti­el­la kon­kur­ren­ter in­nan de ut­gör ett hot. Vi ser det­ta re­dan in­om IT-sek­torn.

Det nya mo­no­po­lis­tis­ka sy­ste­met ska­par ris­ker för kraf­tigt ökan­de pri­ser och kon­cen­tre­ra­de makt­po­si­tio­ner, där till och med län­der ter sig små och un­der­då­ni­ga.

Vi kom­mer högst tro­ligt att bli of­fer för vinst­hung­ri­ga bil­jo­nä­rer som ut­gör en global elit, vars au­to­ma­ti­se­ra­de fö­re­tag knap­past kom­mer att ge på­tag­li­ga skat­tein­täk­ter till län­ders väl­färd.

»Det nya mo­no­po­lis­tis­ka sy­ste­met ska­par ris­ker för kraf­tigt ökan­de pri­ser och kon­cen­tre­ra­de makt­po­si­tio­ner, där till och med län­der ter sig små och un­der­då­ni­ga.« FO­TO: PIXABAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.