Fat­ta svårt att det är att se er

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare - CYKLANDE OCH BI­LIST, RÄDD OM AND­RA

Vad är det ni svart­kläd­da i tra­fi­ken in­te för­står? Hur kan det und­gå så många som går el­ler cyklar i tra­fi­ken nu när det är mörkt att ni är jät­tesvå­ra att se till och med mitt på ett över­gångs­stäl­le?!

Om en bil har stan­nat för att släp­pa över och en an­nan när­mar sig i mot­satt rikt­ning så är du som kor­san­de näst in­till osyn­lig i den mot­sat­ta bi­lens lyktsken. Ett ögon­blicks oupp­märk­sam­het från den and­ra bi­len kan re­sul­te­ra i att den kör fast du är mitt fram­för bi­len.

Många ver­kar ock­så re­so­ne­ra som så att jag skall in­te ut i tra­fi­ken till fots så in­te nöd­vän­digt att bä­ra re­flex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.