Det hän­de med ar­be­tar­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare - BAGAREN

Svar till »Nis­se« (6/12). Skä­let till att ar­be­tar­na in­te läng­re rös­tar på »ar­be­tar­nas par­ti« är för att det slu­ta­de ta ar­be­tar­nas par­ti. Allt fo­kus lig­ger på sam­för­stånd och för­hand­ling med nä­rings­li­vet i stäl­let för ar­be­tar­kamp.

Om nä­rings­li­vet vill åt ett håll och vi vill åt ett an­nat så kom­mer vi stå stil­la, lös­ning­en ver­kar va­ra att ge ka­pi­ta­let to­tal kon­troll över pro­blem­for­mu­le­rings­pri­vi­le­gi­et.

Inskränkt strejk­rätt, höjd pen­sions­ål­der, ett opå­lit­ligt sam­hälls­kon­trakt, vård­per­so­na­len går på knä­na, och ung­do­mar­na sak­nar en fram­tid att kän­na hopp för.

Så »ar­be­tar­nas par­ti« får le­va upp till sitt namn om de vill ha egen ma­jo­ri­tet igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.