Mer läs­ning på Metro.se

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro 7/12 -

De hjäl­per kvin­nor som har köns­stym­pats

NY­HE­TER Kvin­nor som har upp­levt köns­stymp­ning kan få en rad oli­ka be­svär. Det kan va­ra allt från urin­be­svär till mins­kad sex­lust. »Vi har cir­ka 250 be­sök per år för när­va­ran­de, sä­ger Ce­ci­lia Ber­ger«, bi­trä­dan­de över­läka­re vid Amel­mot­tag­ning­en i Stock­holm.

Här är de mest spe­la­de ar­tis­ter­na på Spo­ti­fy

NÖ­JE Nu har Spo­ti­fy av­slö­jat vil­ka som är de mest spe­la­de ar­tis­ter­na un­der 2018. I Sve­ri­ge är det Avicii som har spe­lats mest, me­dan Dra­ke do­mi­ne­rar in­ter­na­tio­nellt. Glo­balt är Ari­a­na Gran­de den mest spe­la­de kvinn­li­ga ar­tis­ten un­der året.

Det ta­lar för och emot en Löfven-re­ge­ring

NY­HE­TER Vi har en re­ge­ring till jul, häv­dar vis­sa. And­ra tror ben­hårt på ett ex­tra­val. Metro har sam­man­ställt fy­ra punk­ter som ta­lar för och fy­ra som ta­lar emot att Ste­fan Löfven (S) lyc­kas bil­da en re­ge­ring. Läs al­la punk­ter på Metro.se.

»Sve­ri­ge kan gå i brä­schen för kli­ma­tet«

DE­BATT »Ut­släp­pen av kol­di­ox­id fort­sät­ter upp­åt. Global Car­bon Bud­get vi­sar att värl­dens utsläpp i år kom­mer växa snab­ba­re än på fle­ra år, med över 2 pro­cent. Vi kan fort­fa­ran­de und­vi­ka es­ka­le­ran­de kli­mat­för­änd­ring­ar«, skri­ver Wen­dy Bro­ad­ga­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.