På sön­dag går tå­gen till Ös­terskär igen

I över­mor­gon bör­jar 2019 års tid­ta­bell gäl­la i he­la SL-tra­fi­ken. Sam­ti­digt går Roslags­ba­nans tåg åter­i­gen till Ös­terskär. Fle­ra ar­be­ten åter­står, men dem gör SL me­dan tå­gen går.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sl I Metro 07 -

vid Åkers­ber­ga sta­tion, byg­ga ett tred­je spår och en gång­bro som gör det säk­ra­re att ta sig över spå­ren vid sta­tio­nen. Det åter­står även ar­be­te med järn­vägs­bron som byggs mel­lan Åkers Runö och Åkers­ber­ga. Men al­la de här ar­be­te­na kan gö­ras sam­ti­digt som tå­gen går, och i nu­lä­get finns inga fler läng­re pla­ne­ra­de av­stäng­ning­ar på lin­jen.

Där­e­mot på­ver­kas de som bor längst ut på Roslags­ba­nan ge­nom att tå­gen går var tju­gon­de mi­nut i rus­nings­tra­fi­ken i stäl­let var­je kvart un­der ett år framåt:

– För att kun­na ska­pa en så jämn trafik med så li­te stör­ning­ar som möj­ligt för fler­ta­let re­se­nä­rer, mås­te en del tåg vän­da i Åkers­ber­ga fram till dess att dub­bel­spå­ret på järn­vägs­bron mel­lan Åkers Runö och Åkers­ber­ga är fär­dig­byggt. Det gör att re­se­nä­rer till Tu­na­gård och Ös­terskär mås­te le­va ett år med li­te säm­re tur­tät­het. Syf­tet är att det i slutän­dan ska bli en bätt­re trafik för al­la, men först mås­te vi byg­ga klart, sä­ger Jo­a­cim Öh­man.

Me­dan SL byg­ger klart dub­bel­spå­ret mel­lan Åkers Runö och Åkers­ber­ga kan tå­gen gå på det spår som finns.

Jo­a­cim Öh­man be­rät­tar om byg­get på sträc­kan mel­lan Vigg­by­holm och Ös­terskär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.