Roslags­ba­nans ut­bygg­nad

Metro Sweden (Stockholm) - - Sl I Metro 07 -

An­ta­let re­se­nä­rer på Roslags­ba­nan ökar i takt med att nord­ost­kom­mu­ner­na väx­er. Dubb­la spår och nya tåg ef­ter 2022 gör det möj­ligt att i fram­ti­den ha en tä­ta­re trafik med mind­re risk för stör­ning­ar. SL sam­ord­nar många kom­plexa ar­be­ten för att stö­ra re­se­nä­rer och bo­en­de så li­te som möj­ligt. En vik­tig del är att byg­ga bro­ar och tunn­lar för att er­sät­ta plan­kors­ning­ar där väg­tra­fik och tåg går på sam­ma ni­vå. Må­let är att ska­pa en ef­fek­tiv, sä­ker och kli­mats­mart kol­lek­tiv­tra­fik för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.