Varan­nan svensk är oro­lig för eko­no­min

Ex­per­ter­nas råd. Många svens­kar är oro­li­ga för Sve­ri­ges eko­no­mi, vi­sar en ny You­gov-un­der­sök­ning. Metro har frå­gat tre ex­per­ter om de­ras bäs­ta tips in­för en låg­kon­junk­tur. »Lägg in­te al­la ägg i sam­ma korg«, sä­ger Christi­na Ny­man.

Metro Sweden (Stockholm) - - Tech - An­ni­[email protected]

Prognos. Över hälf­ten av svens­kar­na kän­ner oro för Sve­ri­ges eko­no­mi un­der 2019, vi­sar en ny un­der­sök­ning. Metro har lå­tit tre ex­per­ter sia om hur lan­dets eko­no­mi kom­mer att ut­veck­las un­der året.

Hur tror du att Sve­ri­ges eko­no­mi kom­mer att ut­veck­las un­der 2019?

Christi­na Ny­man, chefse­ko­nom Han­dels­ban­ken:

– Vi ser en av­matt­ning jäm­fört med 2018, främst till följd av en in­broms­ning i bo­stads­byg­gan­det. Ar­bets­mark­na­den kom­mer va­ra fort­satt gans­ka stark ett tag till. Suc­ces­sivt un­der året tror vi även att ex­por­ten kom­mer att brom­sa in i lin­je med en sva­ga­re om­värld.

Ro­bert Bo­i­je, chefse­ko­nom SBAB:

– Vi tror att BNP-till­väx­ten (till­väx­ten i den svens­ka eko­no­min reds. anm.) kom­mer sjun­ka kraf­tigt och lan­da på en­bart 1,3 pro­cent i år, vil­ket är läg­re än vad till ex­em­pel Riks­ban­ken gått ut med. Det är fram­förallt ny­pro­duk­tio­ner på bo­stads­mark­na­den som sjun­kit kraf­tigt se­nas­te året som är en vik­tig bi­dra­gan­de fak­tor till ned­gång­en.

An­ni­ka Winsth, chefse­ko­nom Nor­dea:

– Det är tyd­ligt att vi är på väg in i en av­matt­ning. Den sto­ra frå­gan är om det stan­nar vid en av­matt­ning el­ler om det vi är på väg mot en låg­kon­junk­tur. Men även om vi ser svag­he­ter så ska man kom­ma ihåg att de kom­mer från en väl­digt hög ni­vå.

Hur kom­mer världs­e­ko­no­min att ut­veck­las?

Christi­na Ny­man:

– Ung­e­fär som i Sve­ri­ge. Vi ser fram­för oss en tyd­lig av­matt­ning på grund av att ak­ti­vi­te­ten i Ki­na brom­sar in och vi ser att även den ame­ri­kans­ka eko­no­min kom­mer att sak­ta in. Dess­utom bi­drar oro kring han­dels­kon­flik­ten mel­lan USA och Ki­na.

Ro­bert Bo­i­je:

– Även här tror vi på en mer däm­pad ut­veck­ling även om till­växt­för­ut­sätt­ning­ar­na egent­li­gen ser rätt go­da ut. Han­dels­kri­get, den ame­ri­kans­ka central­ban­kens rän­te­höj­ning­ar och osä­ker­he­ten kring brex­it bi­drar till det­ta. Så­dant kan på­ver­ka även i världs­kon­junk­tu­ren.

An­ni­ka Winsth:

– USA har va­rit en vik­tig mo­tor för världs­e­ko­no­min, och även för Sve­ri­ge. Åter hämt­nings­fa­sen i USA har på­gått i när­ma­re ett de­cen­ni­um, men även ame­ri­kansk eko­no­mi har top­pat och för­vän­tas växa lång­sam­ma­re fram­ö­ver. Det på­ver­kar Sve­ri­ge då vi är li­ten öp­pen eko­no­mi med stort ex­port­be­ro­en­de. Går det mind­re bra för värl­den kom­mer det gå det mind­re bra för Sve­ri­ge.

Hur kom­mer hus­hål­lens eko­no­mi att se ut jäm­fört med ti­di­ga­re?

Christi­na Ny­man:

– För 2019 är det fort­fa­ran­de en stark ar­bets­mark­nad med sti­gan­de sys­sel­sätt­ning, vil­ket är po­si­tivt för hus­hål­lens in­koms­ter. Sam­ti­digt har vi en li­ten däm­pan­de ef­fekt från sti­gan­de rän­tor, men då vi tror på en lång­sam rän­te­upp­gång kom­mer än­då in­koms­ter­na ut­veck­las gans­ka sta­bilt i år.

Ro­bert Bo­i­je:

– Vi har en all­män ned­gång i kon­junk­tu­ren, vil­ket smit­tar av sig på hus­hål­lens eko­no­mi. Vår be­döm­ning är att till­väx­ten i hus­hål­lens dis­po­nib­la in­koms­ter väx­lar ned re­jält un­der året. Om Riks­ban­ken fort­sät­ter att hö­ja re­po­rän­tan kom­mer bo­rän­tor­na att hö­jas och bo­stads­pri­ser­na sjun­ka vil­ket ock­så bi­drar till en sva­ga­re ställ­ning för hus­hål­len. Det bru­kar i sin tur smit­ta av sig på hus­hål­lens kon­sum­tion.

An­ni­ka Winsth:

– Jag rå­der hus­hål­len att va­ra li­te mer för­sik­ti­ga, även om in­komst­ut­veck­ling­en be­döms va­ra hygg­lig fram­ö­ver. In­ter­na­tio­nellt finns dock ris­ker. Att ta höjd för det är klokt.

Det har va­rit sva­jigt på bör­sen på slu­tet. Hur kom­mer den ut­veck­ling­en kom­mer att se ut 2019?

Christi­na Ny­man:

– Vi tror det kan fort­sät­ta va­ra sva­jigt, vi be­fin­ner oss i en osä­ker pe­ri­od och kon­junk­turut­sik­ter­na är fort­fa­ran­de osäk­ra och det ser vi på bör­sen.

»Jag tror på en fort­satt ska­kig börs un­der året. Myc­ket häng­er på den ame­ri­kans­ka central­ban­kens fort­sat­ta rän­te­höj­ning­ar.« Ro­bert Bo­i­je, chefse­ko­nom på SBAB.

Ro­bert Bo­i­je:

– Jag tror på en fort­satt ska­kig börs un­der året. Myc­ket häng­er på den ame­ri­kans­ka central­ban­kens fort­sat­ta rän­te­höj­ning­ar. Det på­ver­kar den ame­ri­kans­ka bör­sen vil­ket bru­kar smit­ta av sig på öv­ri­ga börser. Mitt grund­tips är än­då att bör­sen går upp med runt 5 pro­cent. Men riskerna lig­ger på nedåt­si­dan.

An­ni­ka Winsth:

– Nu har vi fått en stor kor­ri­ge­ring, in­te minst den se­nas­te må­na­den. Det kan få mark­na­den att stud­sa till­ba­ka nå­got, men med en sva­ga­re glo­bal– och svensk till­växt är det svårt att se nå­gon stark åter­hämt­ning. Ris­ken finns att bör­sen tyng­er även 2019.

Vad hän­der med rän­tor­na 2019?

Christi­na Ny­man:

– Riks­ban­ken höj­de ju rän­tan i de­cem­ber, och sig­na­le­rar för yt­ter­li­ga­re en höj­ning un­der 2019. Vi får se om den kom­mer. Vi tror det, men det rå­der ock­så osä­ker­het kring den kon­junk­tu­ren och vad som hän­der i om­värl­den. Så, svagt sti­gan­de rän­tor.

Ro­bert Bo­i­je:

– Riks­ban­ken höj­de ju ny­li­gen re­po­rän­tan med 25 punk­ter, allt­så en kvarts pro­cen­ten­he­ter, och har sig­na­le­rat för att de kan kom­ma hö­ja li­ka myc­ket till un­der 2019. Den rör­li­ga bo­rän­tan bru­kar föl­ja re­po­rän­tan, så man bör räk­na med att den rör­li­ga bo­stads­rän­tan kan hö­jas, men det är en lång­sam upp­gång vi ser fram­för oss.

An­ni­ka Winsth:

– En av­matt­ning av kon­junk­tu­ren ta­lar för att det in­te blir fler rän­te­höj­ning­ar den­na gång. Det finns dock glo­ba­la ris­ker som kan dri­va upp rän­te­ni­vå­er­na.

Vil­ket råd vill du ge till pri­vat­per­so­ner som är oro­li­ga för Sve­ri­ges och sin egen eko­no­mi un­der 2019?

Christi­na Ny­man:

– Över­lag att man för­sö­ker spri­da si­na ris­ker, det är den ge­ne­rel­la re­kom­men­da­tion som vi all­tid ger. Att in­te läg­ga al­la ägg i sam­ma korg, spe­ci­ellt i ett så­dant här lä­ge.

»Riks­ban­ken höj­de ju rän­tan i de­cem­ber, och sig­na­le­rar för yt­ter­li­ga­re en höj­ning un­der 2019. Vi får se om den kom­mer.« Christi­na Ny­man, chefse­ko­nom Han­dels­ban­ken.

»Ris­ken finns att bör­sen tyng­er även 2019.« An­ni­ka Winsth,

chefse­ko­nom Nor­dea.

Ro­bert Bo­i­je:

– Har man go­da mar­gi­na­ler i sin eko­no­mi, kan man lig­ga på rör­lig rän­ta. Men har man väl­digt små mar­gi­na­ler med sto­ra lån kan det va­ra lä­ge att se över och even­tu­ellt bin­da si­na lån. För nya bo­stads­kö­pa­re kan det va­ra bra att ha li­te mar­gi­na­ler och i det här osäk­ra lä­get kanske väl­ja ett bil­li­ga­re bo­en­de och in­te maxa sin in­ve­ste­ring.

An­ni­ka Winsth:

– Det kan va­ra klokt att re­flek­te­ra över den sva­ga­re kon­junk­tu­ren och över hus­hål­lets mar­gi­na­ler. Till ex­em­pel finns det en risk att ar­bets­mark­na­den ut­veck­las säm­re fram­ö­ver och det kan kom­ma att på­ver­ka hus­håll. Att ha en buf­fert är all­tid vik­ti­ga­re i säm­re ti­der och att in­te ja­ga den sista av­kast­nings­kro­nan kan ock­så va­ra klokt.

FO­TO: T TENGBORG/TT

Riks­banks­che­fen Ste­fan Ing­ves höj­de sent i fjol re­po­rän­tan för förs­ta gång­en på sju år. Sam­ti­digt höj­des styr­rän­tan i USA, vil­ket tros kom­ma att präg­la världs­e­ko­no­min i år.

Text An­ni­ca Ögren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.