Att fö­da barn sät­ter si­na spår – vår­da din fit­ta

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - De­[email protected]

Nu ska ni få hö­ra be­rät­tel­sen om min fit­ta. Den är här­lig, varm, våt, fan­tas­tisk och en kropps­del som skänkt mig myc­ket njut­ning och väl­be­hag se­dan mit­ten av ja­nu­a­ri 1981 då jag kom till värl­den.

Näs­ta vec­ka fi­rar jag två spe­ci­el­la års­da­gar. Jag fyl­ler 38 år och da­gen ef­ter min fö­del­se­dag är det ett år se­dan jag gjor­de en tvt-o, ett ki­rur­giskt in­grepp där ett plast­band sätts in i syf­te att lyf­ta urin­rö­ret på plats. Från att ha va­rit in­kon­ti­nent kun­de jag helt plöts­ligt hål­la tätt. (tvt-o är en vi­da­re­ut­veck­ling på för­gång­a­ren tvt, reds an­märk­ning).

Att fö­da barn sät­ter si­na spår. Jag föd­de mi­na när jag var 26, 28 och 31 år. Som ny­bli­ven mam­ma blev jag snabbt varse om att det finns ett fö­re och ef­ter när det kom­mer till fy­si­kens för­un­der­li­ga na­tur­la­gar. Krop­pen för­änd­ra­des på en mängd oli­ka sätt och jag om­fam­na­de re­for­mer­na ge­nom att an­pas­sa mig ef­ter bäs­ta för­må­ga. Att hop­pa studs­mat­ta blev plöts­ligt in­te min grej, så­vi­da jag in­te var väl för­be­redd med tro­san fylld av to­a­lett­pap­per al­ter­na­tivt här­bär­ge­ra­de ex­tra un­der­klä­der i hand­väs­kan.

Un­der nio års tid upp­lev­de jag mer el­ler mind­re be­svär med urinläc­kage. In­te all­tid men när jag sprang, hos­ta­de, nös el­ler ram­la­de ef­ter en hård tack­ling när jag spe­la­de rol­ler der­by.

Ju fler barn jag föd­de, desto fär­re ak­ti­vi­te­ter kun­de jag roa mig med ut­an risk för ne­der­börd. Att bry­ta ut i ett hy­ste­riskt as­garv var för­e­nat med vä­ta och till­fäl­lig tem­pe­ra­tur­höj­ning i de ned­re re­gi­o­ner­na om jag av nå­gon oru­ti­ne­rad an­led­ning in­te hann kor­sa be­nen.

Vid ett fler­tal till­fäl­len un­der des­sa nio år har jag skrat­tat så myc­ket att jag kis­sat på mig och in­te haft en till­stym­mel­se att kun­na hål­la tätt trots att jag stått med kor­sa­de ben. Otro­ligt ge­nant och be­svär­ligt. All­tid med en obe­hag­lig käns­la och räds­la över att stin­ka urin.

Års­da­gen när­mar sig och jag vill spri­da bud­ska­pet till al­la mi­na sys­kon med va­gi­na. Det finns hjälp att få. Knipöv­ning­ar i all ära, det all­tid bra, men urin­rör som flyt­tat på sig be­hö­ver mer hjälp än så. Vår­da din fit­ta.

AN­NA SUVANNA DAVIDSSON För­fat­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.