Miss­tänkt kid­nap­pad poj­ke oskadd – män­ni­sko­rov ut­reds

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - TT

Den poj­ke i 15-års­ål­dern i Da­lar­na som miss­tänks ha ut­satts för ett män­ni­sko­rov har an­träf­fats väl­be­hål­len, en­ligt po­li­sen i Bergs­la­gen. En man i 30-års­ål­dern är an­hål­len i sam­band med fal­let, men myc­ket är oklart.

– Jag har in­te jät­te­myc­ket de­tal­jer än­nu, men poj­ken är an­träf­fad och det är ing­en fa­ra med ho­nom, sä­ger po­li­sens ta­les­per­son Christi­na Hal­lin.

Poj­ken har hörts men po­li­sen vill in­te ge någ­ra de­tal­jer om vad han be­rät­tat,

el­ler var han be­fin­ner sig. Det var på mor­go­nen än­nu oklart om ett brott be­gåtts el­ler in­te.

En man i 30-års­ål­dern, som an­träf­fats till­sam­mans med poj­ken, har an­hål­lits. Han är dock in­te del­gi­ven miss­tan­ke om män­ni­sko­rov, ut­an den hän­del­sen ut­reds fort­fa­ran­de. Där­e­mot är man­nen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för över­grepp i rätts­sak i ett an­nat ären­de, en­ligt åkla­ga­ren.

»Utred­ning­en om män­ni­sko­rov på­går alltjämt och in­nan vi fått klar­het i de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na kan jag in­te del­ge den miss­tänk­ta per­so­nen någ­ra miss­tan­kar för det­ta«, skri­ver åkla­ga­re Christi­na Hil­debrand vid åklagar­myn­dig­he­ten i Falun i ett press­med­de­lan­de.

»Poj­ken är an­träf­fad och det är ing­en fa­ra med ho­nom.« Po­li­sens ta­les­per­son Christi­na Hal­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.