Fa­ri­da al-Aba­ni kan er­sät­ta Schy­man i Fi

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - JO­EL MALMÉN/TT

Par­ti­led­ning. Fe­mi- nis­tiskt ini­ti­a­tivs val­be­red­ning fö­re­slår par­ti­ets asy­loch mi­gra­tions­po­li­tis­ka ta­les­per­son Fa­ri­da al-Aba­ni till ny par­ti­le­da­re bred­vid Gi­ta Na­ba­vi.

– Det känns hed­ran­de, men ock­så svårt i och med den po­li­tis­ka tid vi le­ver i, sä­ger al-Aba­ni.

Be­slu­tet om ny par­ti­le­da­re kom­mer att fat­tas un­der den or­di­na­rie kon­gres­sen i Sundsvall i februari.

– Det känns ro­ligt och hed­ran­de, sär­skilt i och med att jag i så fall skul­le er­sät­ta Gud­run Schy­man, min po­li­tis­ka fö­re­bild. Men blir jag vald kom­mer jag att gö­ra job­bet på mitt sätt, så den som för­vän­tar sig en ny Gud­run kan bli be­svi­ken, sä­ger Fa­ri­da alA­ba­ni.

Tret­tio­å­ri­ga al-Aba­ni

har job­bat som sam­ord­na­re för Fi i Stock­holm se­dan augusti 2017, och var un­der val­rö­rel­sen par­ti­ets so­ci­al­po­li­tis­ka ta­les­per­son.

Hon an­ser att ett hård­nan­de sam­hälls­kli­mat är ett hu­vud­skäl till par­ti­ets ned­gång i opi­ni­o­nen un­der de se­nas­te åren.

– Vi är be­ro­en­de av det sam­hälls­kli­mat vi le­ver i för att kun­na lyf­ta po­li­tis­ka frå­gor och de lös­ning­ar vi tror på. Det blir in­te lät­ta­re när vi har hö­ger­kraf­ter som för­sö­ker byg­ga upp en »vi och dem«-käns­la i sam­häl­let, sä­ger hon.

»Den som för­vän­tar sig en ny Gud­run kan bli be­svi­ken.« Fa­ri­da al-Aba­ni tän­ker in­te gå i Gud­run Schy­mans fot­spår.

FO­TO: OSCAR STENBERG/FI

Fa­ri­da al-Aba­ni hop­pas på att bli vald med sit­tan­de Gi­ta Na­bawi. till ny par­ti­le­da­re till­sam­mans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.