Ing­en to­le­re­rar Ni­colás Ma­du­ro

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes - METRO

VENEZUELA. Un­der tors­da­gen val­des Ni­colás Ma­du­ro in för en ny man­dat­pe­ri­od som Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent, men var­ken par­la­men­tet, grann­län­der­na, USA, el­ler EU god­kän­ner ho­nom, skri­ver DN. För­ra årets pre­si­dent­val i lan­det var ett av de mest kri­ti­se­ra­de i La­ti­na­me­ri­ka i mo­dern tid, då in­te op­po­si­tio­nen tilläts med­ver­ka, inga in­ter­na­tio­nel­la va­lob­ser­va­tö­rer fick när­va­ra och be­folk­ning­en ho­ta­des om de in­te åter­val­de Ma­du­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.