Folk­häl­sa är in­te en eko­no­misk räk­mac­ka

Metro Sweden (Stockholm) - - Metrodebatt - MI­KAEL JONS­SON, CHEF HÄL­SA OCH HIV-PREVENTION

Svar till Kevin Tors­sell (9/1): Att se ho­mo­sex­u­el­la män som en eko­no­miskt pri­vi­li­gi­e­rad grupp med an­led­ning av sub­ven­tio­ne­rat vac­cin vi­sar på en myc­ket li­ten för­stå­el­se för det folk­häl­so­ar­be­te som be­drivs i Sve­ri­ge och än­nu mind­re för den ut­sat­ta si­tu­a­tion som många hb­tq­per­so­ner be­fin­ner sig i.

Det finns många bra ar­gu­ment till var­för Sve­ri­ge har ett vac­ci­na­tions­pro­gram. Det finns ock­så om­fat­tan­de forsk­ning som lig­ger till grund för vil­ka per­so­ner och pre­ven­tions­grup­per som om­fat­tas av det. Näst ef­ter rent vat­ten är vac­ci­na­tio­ner det som mest bi­drar till för­bätt­rad folk­häl­sa i värl­den. Och folk­häl­san i Sve­ri­ge har un­der lång tid bli­vit bätt­re, för de all­ra fles­ta men ty­värr in­te för al­la.

RFSL ser po­si­tivt på att samt­li­ga lands­ting er­bju­der he­pa­tit B vac­ci­na­tion till män som har sex med män. Vi ser ock­så po­si­tivt på att de all­ra fles­ta lands­ting nu­me­ra er­bju­der he­pa­tit B vac­cin till barn in­om ra­men för vac­ci­na­tions­pro­gram­met. Vi vet att fö­re­byg­gan­de ar­be­te ge­nom vac­ci­na­tio­ner och pre­ven­tivt ar­be­te ger ett ökat sex­u­ellt väl­må­en­de och i för­läng­ning­en en för­bätt­rad folk­häl­sa. Vi tror där­e­mot in­te att ett mo­ra­li­se­ran­de över män­ni­skors sex­u­a­li­tet le­der till en för­bätt­rad häl­sa för nå­gon.

Metro den 9 ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.