För­sla­get i fy­ra punk­ter

Po­li­tik. Un­der tors­da­gen pre­sen­te­ra­des den på för­hand kri­ti­se­ra­de LSS-utred­ning­en. Men en­ligt ut­re­da­ren Gu­nil­la Malm­borg görs inga be­spa­ring­ar. Här är fy­ra av för­sla­gen som kan trä­da i kraft år 2022.

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - DAVID PETERSON [email protected]

1 Stöd fö­reslås er­sät­ta as­si­stans för unga

Re­ge­ring­ens ut­re­da­re Gu­nil­la Malm­borg fö­re­slår att barn un­der 16 år in­te ska be­vil­jas per­son­lig as­si­stans. Det ska i stäl­let er­sät­tas med en in­sats av per­son­ligt stöd till barn. Om­kring 4 000 barn be­räk­nas få det. Stö­det söks hos kom­mu­nen och är ett nytt LSS-stöd som kom­mu­ner­na får ut­fö­ra.

För­sla­get om­fat­tar bå­de för­äld­rar, sys­kon och barn med sto­ra om­vård­nads­be­hov. Det blir ett bre­da­re stöd, en­ligt ut­re­da­ren som sä­ger att barn som i dags­lä­get har in­sat­ser från till ex­em­pel so­ci­al­tjäns­ten skul­le kun­na be­vil­jas stö­det.

2 All per­son­lig as­si­stans blir stat­lig

Sta­ten och kom­mu­ner­na de­lar i nu­lä­get på an­sva­ret för den personliga as­si­stan­sen. Det in­ne­bär att det finns en risk att ing­en tar an­svar, en­ligt ut­re­da­ren som fö­re­slår att sta­ten tar över an­sva­ret för all per­son­lig as­si­stans.

Att per­son­lig as­si­stans blir stat­lig in­ne­bär ock­så att 20-tim­mars­grän­sen, som in­ne­bär att en per­son med grund­läg­gan­de be­hov har rätt till as­si­stan­s­er­sätt­ning ge­nom För­säk­rings­kas­san, för­svin­ner.

3 Nytt pe­da­go­gisk stöd

Yt­ter­li­ga­re en ny in­sats kal­las för fö­re­byg­gan­de pe­da­go­giskt stöd och er­sät­ter per­son­lig as­si­stans för psy­kisk funk­tions­ned­sätt­ning för per­so­ner över 16 år.

En­ligt ut­re­da­ren hand­lar det of­tast om till­syn och om att fö­re­byg­ga oli­ka ut­ma­nan­de si­tu­a­tio­ner och av­sik­ten är att mö­ta de be­hov som finns. Det ska ock­så gö­ra möj­lig­he­ten till till­syn bätt­re.

4 Ny LSS-in­sats

Ut­re­da­ren fö­re­slår ock­så en ny LSSin­sats som be­rör per­so­ner med per­son­lig ser­vice el­ler bo­en­de­stöd. In­sat­sen hand­lar om att bru­ka­ren själv ska få stör­re möj­lig­het att be­stäm­ma hur de bor, en­ligt utred­ning­en. In­sat­sen be­rör bå­de barn och vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.