Här är Sve­ri­ges fem vik­ti­gas­te spe­la­re i VM

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Handbolls-vm - FILIP HÄGGBERG

Hand­boll. Blå­gult har sin star­kas­te mäs­ter­skaps­trupp på fle­ra år. Här är fem spe­la­re som mås­te pre­ste­ra för att Sve­ri­ge ska ut­ma­na om gul­det. 1 Jim Gott­frids­son

När Sve­ri­ge miss­lyc­ka­des to­talt i Rio-OS 2016 var skå­ning­en helt un­der isen. Men un­der EM i fjol var Gott­frids­son bril­jant – och Blå­gult tog sil­ver. Mitt­ni­an och spel­mo­torn har den vik­ti­gas­te rol­len nu igen. Det är han som styr upp tem­pot och sät­ter Sve­ri­ges världs­spe­la­re på yt­ter­nio i rätt lä­gen. När Jim Gott­frids­son är bra, då är Sve­ri­ge bra. 2 Mi­kael Ap­pel­gren

3 Al­bin La­ger­gren

Det pra­tas myc­ket om Kim An­ders­son, men det är fort­fa­ran­de Al­bin La­ger­gren som är första­va­let på hö­ger­nio. 26-åring­en gjor­de VM-de­but för två år se­dan och var en av Sve­ri­ges bäs­ta spe­la­re. Se­dan dess har han flyt­tat till Bun­de­s­li­ga och ut­veck­lats än­nu mer. La­ger­grens styr­ka? Han är in­te då­lig på någon­ting. Det kan va­ra guld värt i ett VM. 4 Jesper Ni­el­sen

5 Jer­ry Toll­bring

Sve­ri­ges trupp är stark, men är det på nå­gon po­si­tion det finns (om än små) frå­ge­tec­ken är det på väns­tersex. Jer­ry Toll­bring gjor­de suc­cé i sin VM-de­but för två år se­dan och blev ut­ta­gen i All Star­la­get, men ha­de ett tyng­re EM i fjol. Kom­mer Toll­bring och kant­kol­le­gan Ham­pus Wan­ne upp i sin högsta­ni­vå är Sve­ri­ge värds­klass på var­je po­si­tion.

Här ha­de det li­ka gär­na kun­nat stå Andre­as Pa­lic­ka, Ap­pel­grens mål­vakt­skol­le­ga. Men käns­lan är att »Äpp­let« ran­kas snäp­pet hög­re. Sve­ri­ges mål­vaktspar är hur som helst ett av VM:s främs­ta och har fram­för allt en rug­gigt hög lägsta­ni­vå i sitt spel. Lyc­kas de dess­utom pric­ka topp­for­men till de jäm­na mat­cher­na är myc­ket vun­net för svensk del.

För­svars­k­lip­pan ser ut att mis­sa de två förs­ta mat­cher­na mot Egyp­ten och Ar­gen­ti­na. Det är två mat­cher som Sve­ri­ge ska vin­na än­då – men myc­ket läng­re än så kan vi in­te va­ra ut­an Ni­el­sen. Han är unik i av­se­en­det att han är den en­da mittsex­an som är världs­klass bå­de i för­svar och an­fall – ut­an Ni­el­sen tving­as Sve­ri­ge till fler by­ten i mat­cher­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.