VISS­TE DU ATT …

Metro Sweden (Stockholm) - - Sl I Metro -

… trans­por­ter och pri­vat bilå­kan­de står för en tred­je­del av Sve­ri­ges ut­släpp av växt­hus­ga­ser? För att brom­sa den glo­ba­la upp­värm­ning­en spe­lar kol­lek­tiv­tra­fi­ken en vik­tig roll. Till ex­em­pel drivs all spår­bun­den tra­fik till 100 pro­cent på ren el från för­ny­ba­ra käl­lor, och al­la bus­sar körs på för­ny­ba­ra driv­me­del.

† Läs mer på sl.se/mil­jo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.