Ho­ro­skop

Metro Sweden (Stockholm) - - Tidsfördriv Korsord, Sudoku Och Horoskop -

Metros ho­ro­skop pro­du­ce­ras av tex­tro­bo­ten Astrid.

Vä­du­ren 21/3–20/4

De som kän­ner dig sä­ger att du är lätt dis­tra­he­rad. Ta det lugnt.

Ox­en 21/4–21/5

De pla­ne­ta­ris­ka im­pul­ser­na är över­vä­gan­de go­da, trots det fö­re­fal­ler du en smu­la däm­pad för ögon­blic­ket.

Tvil­ling­ar­na 22/5–21/6

Du bör­jar att se klart och lo­giskt på det mesta. Ditt själv­för­tro­en­de är gott.

Kräf­tan 22/6–23/7

I dag kan kräf­tor kän­na sig stöt­ta­de av pla­ne­ter­na. Du har ing­en an­led­ning till att änd­ra på nå­got re­dan be­stämt.

Le­jo­net 24/7–23/8

Le­jon kän­ner sig nu om­väx­lan­de och skif­tan­de. Fru For­tu­na kan kom­ma att ge dig ovän­tad upp­back­ning.

Jung­frun 24/8–23/9

Un­na dig en stund med di­na eg­na tan­kar, du bör sä­ga ditt hjär­tas me­ning.

Vå­gen 24/9–23/10

Du oro­ar dig för att nå­got kom­mer att snett in­om en snar fram­tid. Du bör in­te dra någ­ra för­has­ta­de slut­sat­ser!

Skor­pi­o­nen 24/10–22/11

Skor­pi­o­ner är just nu käns­lo­kal­la. Möj­li­gen sak­nar du käns­lan av att upp­nå ett mål du ställt upp för dig.

Skyt­ten 23/11–20/12

Det tycks nu kun­na in­träf­fa nå­got som stär­ker skyt­tens tro på sig själv, än­då är du grubb­lan­de.

Sten­boc­ken 21/12–20/1

En in­tres­sant per­son kom­mer att få dig att in­se att se klart och lo­giskt på det mesta. Oroa dig in­te för sånt som än­nu in­te in­träf­fat.

Vat­tu­man­nen 21/1–19/2

Du mås­te nu lå­ta nå­got spe­ci­ellt för­sjun­ka i glöms­kans natt. Det är ing­en me­ning att äl­ta sa­ker och ting.

Fis­kar­na 20/2–20/3

Fis­kar är just nu drab­bad av slum­pen. Du kan upp­le­va att kon­kur­ren­sen hård­nar i en viss an­ge­lä­gen­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.