»Mil­jö­käm­par mås­te in­te le­va som de lär«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - STE­FAN BRUHN

Po­li­tik. Isa­bel­la Lö­vin pra­tar om kli­ma­tet sam­ti­digt som hon fly­ger myc­ket. Allt­så an­ses hon va­ra en hyck­la­re. Men ing­en kan för­änd­ra värl­den ut­an att ver­ka i just den värld som be­hö­ver för­änd­ras, med de me­del som står till buds, skri­ver Ste­fan Bruhn.

Jag kan fö­re­stäl­la mig hur det känns att va­ra Gre­ta Thun­berg el­ler Isa­bel­la Lö­vin. När du ar­be­tar för kli­ma­tet ar­be­tar du all­tid i mot­vind; var­je gång du öpp­nar mun­nen ris­ke­rar du att få en spott­los­ka i an­sik­tet. Vis­ser­li­gen rå­kar jag va­ra man och där­med in­te li­ka ut­satt. Jag har ock­så haft en be­tyd­ligt mer un­dan­skymd roll. Men ef­ter 15 år i kli­mat­rö­rel­sen vet jag hur il­la det är.

Det finns ett känt ci­tat som till­skrivs Gand­hi: »Först ig­no­re­rar de dig, sen skrat­tar de åt dig, sen be­käm­par de dig, sen vin­ner du.« Just nu är vi in­ne i den tred­je fa­sen, och vac­kert är det in­te.

»En fem­ton­å­rig au­tis­tisk glas­ö­go­norm« skrev till ex­em­pel en viss skri­bent, möj­ligt­vis i ett miss­lyc­kat för­sök till sa­tir, ny­li­gen om Gre­ta Thun­berg. To­nen är i vil­ket fall som helst il­lust­ra­tiv. Gre­tas pap­pa har be­rät­tat i me­dia om de enor­ma mäng­der hån, hat och hot som rik­tas mot Gre­ta och hen­nes fa­milj. Det är rent märk­ligt hur många svens­kar som plöts­ligt har bli­vit ex­per­ter på neu­ropsy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser, vik­ten av skol­plikt och ma­ni­pu­la­ti­va för­äld­rar.

I Lö­vins fall är ma­nu­set enkla­re: Hon pra­tar om kli­ma­tet sam­ti­digt som hon fly­ger myc­ket, och hen­nes man kör min­sann en bräns­le­slu­ka­re. Allt­så är hon en hyck­la­re. Att Lö­vin rå­kar va­ra mi­nis­ter och för­vän­tas del­ta i mass­vis med mö­ten ut­om­lands är ovid­kom­man­de. Att bi­len i frå­ga in­te ens är hen­nes är ock­så ovid­kom­man­de; ett rim­ligt mi­ni­mikrav för att få ar­be­ta för kli­ma­tet ver­kar va­ra att va­ra be­redd att off­ra sitt äk­ten­skap.

De som äls­kar att ha­ta Thun­berg och Lö­vin är vi­li­ga att pra­ta hur myc­ket som helst om vad som helst. För­u­tom just kli­ma­tet. Den gam­la fi­na de­vi­sen att man ska le­va som man lär har bli­vit en fäl­la. Den mås­te, pre­cis som al­la de­vi­ser och ord­språk, an­vän­das i rätt sam­man­hang och på rätt sätt för att va­ra re­le­vant. Så här sa Göran Grei­der i P1 för någ­ra år se­dan:

»De ar­gu­ment som en per­son för fram har ett vär­de i sig, oav­sett vad den per­so­nen le­ver för liv. För att ta ett ex­tremt ex­em­pel: Jag har träf­fat många svårt al­ko­ho­li­se­ra­de män­ni­skor som sä­ger ›stäng sy­s­te­met på lör­da­gar för an­nars ut­nytt­jar så­da­na som jag det‹, det vill sä­ga de kom­mer med en bra in­sikt men de kan in­te för fem öre le­va upp till det själ­va.«

San­ning­en är att ing­en kan för­änd­ra värl­den ut­an att ver­ka i just den värld som be­hö­ver för­änd­ras, med de me­del som står till buds. Just nu skri­ver jag den här de­battar­ti­keln på en da­tor med plast­knap­par. Det är in­te hyck­le­ri. Det är nöd­vän­digt. Och att kri­ti­se­ra mig för det kom­mer in­te – li­ka li­te som kri­ti­ken mot Thun­berg och Lö­vin – att för­änd­ra kli­ma­tet till det bätt­re.

Så här får du två nya de­vi­ser att an­vän­da i kli­mat­de­bat­ten: 1. Skjut in­te bud­bä­ra­ren! 2. Du mås­te in­te all­tid le­va som du lär, det kan va­ra okej att ha syn­punk­ter än­då.

Tänk ba­ra ef­ter först så kom­mer det gå bra. För an­nars kom­mer de som in­te står för någon­ting alls all­tid att vin­na. Det är ju omöj­ligt att täv­la i mo­ral med den som ing­en har.

»San­ning­en är att ing­en kan för­änd­ra värl­den ut­an att ver­ka i just den värld som be­hö­ver för­änd­ras.«

FO­TO: TT

»De som äls­kar att ha­ta Thun­berg och Lö­vin är vi­li­ga att pra­ta hur myc­ket som helst om vad som helst. För­u­tom just kli­ma­tet«, skri­ver Ste­fan Bruhn.

FO­TO: TT

Gre­ta Thun­berg blev med sin skol­strejk en ikon för kli­mat­kam­pen i Sve­ri­ge.

Met­ro 24 au­gusti 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.