Ny­he­ter Män­ni­sko­han­del ut­reds

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: An­ni­ca Ögren

An­ta­let miss­tänk­ta fall av män­ni­sko­han­del som Mi­gra­tions­ver­ket upp­täck­te 2018 mins­ka­de med drygt 13 pro­cent, jäm­fört med året in­nan. Men sam­ti­digt har an­ta­let fall av tvångs­ar­be­ten och där unga ex­em­pel­vis tving­as säl­ja dro­ger och be­gå stöl­der, ökat. Det vi­sar färsk sta­tistik som Met­ro ta­git del av.

An­ta­let in­rap­por­te­ra­de fall av miss­tänkt män­ni­sko­han­del hos Mi­gra­tions­ver­ket mins­ka­de från 444 till 384 fall un­der 2018, en­ligt den nya sta­tisti­ken.

I mer än en tred­je­del av fal­len miss­tänks off­ren ha bli­vit ut­nytt­ja­de för sex­u­el­la än­da­mål. Siff­ran är läg­re än un­der 2017, då näs­ta hälf­ten av de miss­tänk­ta fal­len hand­la­de om just ut­nytt­jan­de för sex­u­el­la än­da­mål.

An­de­len miss­tänk­ta fall där per­so­ner bli­vit ut­sat­ta för tvångs­ar­be­te lig­ger kvar på en lik­vär­dig ni­vå som 2017, på cir­ka 36 pro­cent.

Där­e­mot har an­ta­let miss­tänk­ta of­fer för tvångs­ar­be­ten ökat i för­hål­lan­de till an­ta­let miss­tänk­ta fall av ut­nytt­jan­de för sex­u­el­la än­da­mål, som ti­di­ga­re va­rit den van­li­gas­te miss­tänk­ta for­men av män­ni­sko­han­del, en­ligt Mi­gra­tions­ver­kets sta­tistik.

– Men den sto­ra skill­na­den un­der 2018 är att vi har an­mält fler of­fer som ut­nytt­jats på ar­bets­mark­na­den än vad som ut­nytt­jas för sex­u­ellt än­da­mål, det är en för­änd­ring som

jag in­te sett ti­di­ga­re, sä­ger Li­sa Hul­tin Knu­tas, cen­tral sam­ord­na­re mot män­ni­sko­han­del på Mi­gra­tions­ver­ket.

En av or­sa­ker­na

till det hand­lar en­ligt Li­sa Hul­tin Knu­tas om Mi­gra­tions­ver­kets för­må­ga att hit­ta miss­tänk­ta fall som rör män­ni­skor som blir ut­nytt­ja­de på ar­bets­mark­na­den har bli­vit bätt­re.

– Un­der de se­nas­te två åren har vi på Mi­gra­tions­ver­ket haft fo­kus på att upp­täc­ka just of­fer på ar­bets­mark­na­den, och det kan va­ra en or­sak till det öka­de an­ta­let an­mäl­ning­ar. Kom­pe­tens­hö­jan­de åt­gär­der, som ut­bild­ning­ar, in­om Mi­gra­tions­ver­ket har ock­så helt klart gett re­sul­tat, sä­ger hon.

Mi­gra­tions­ver­ket hål­ler ut­kik ef­ter oli­ka var­nings­kloc­kor som skul­le kun­na ty­da på att en per­son är ut­satt för män­ni­sko­han­del på ar­bets­mark­na­den.

– En in­di­ka­tor kan va­ra när nå­gon ar­be­tar i Sve­ri­ge men in­te har nå­got bank­kort. El­ler om man an­sö­ker om vi­sum el­ler an­nat till­stånd i Sve­ri­ge ut­an att rik­tigt ve­ta vad man ska gö­ra här, kan det ock­så va­ra en var­nings­kloc­ka. Men det finns otro­ligt många oli­ka de­lar som man mås­te va­ra upp­märk­sam på, sä­ger Li­sa Hul­tin Knu­tas.

An­ta­let miss­tänk­ta fall

i ka­te­go­rin »and­ra än­da­mål«, som till ex­em­pel in­ne­fat­tar tvång att säl­ja dro­ger el­ler be­gå stöl­der, har ökat från näs­tan 10 pro­cent 2017, till 23 pro­cent 2018.

– Vi har även bli­vit bätt­re på att iden­ti­fi­e­ra fall där unga tving­as be­gå brott, som oli­ka ty­per av nar­ko­ti­kabrott, snat­te­ri­er, att be­gå stöl­der el­ler vålds­brott, FOTNOT: MI­GRA­TIONS­VER­KETS IN­TER­NA STA­TISTIK UT­GÖR ÄREN­DEN DÄR MYN­DIG­HE­TEN VIDTAGIT ÅT­GÄR­DER EN­LIGT MYN­DIG­HE­TENS RUTINHANDBOK. DET IN­NE­BÄR ATT EN AN­MÄ­LAN EL­LER ETT TIPS LÄM­NATS IN TILL PO­LI­SEN OCH ATT KON­TAK­TER TA­GITS MED SO­CI­AL­TJÄNS­TEN. OBSERVERA ATT FLE­RA PER­SO­NER KAN HA UT­SATTS FÖR FLE­RA FOR­MER AV EX­PLO­A­TE­RING VAR­FÖR SIFF­RAN IN­TE ÖVERENSSTÄMMER MED AN­TA­LET UT­SAT­TA IN­DI­VI­DER. sä­ger Li­sa Hul­tin

Knu­tas.

Sam­ti­digt finns det tro­ligt­vis ett stort mör­ker­tal när det gäl­ler an­ta­let per­so­ner som fak­tiskt är ut­sat­ta för män­ni­sko­han­del.

– Per­so­ner som är ut­sat­ta har otro­ligt svårt be­rät­ta om sin egen ut­satt­het. Det är ett fruk­tans­värt brott som be­gås mot de som kans­ke är all­ra sva­gas­te i sam­häl­let. Det finns myc­ket skam och skuld här och många vå­gar in­te be­rät­ta vad de va­rit med om. Det stäl­ler höga krav på per­so­na­len att kun­na be­mö­ta och be­sva­ra så­da­na sam­tal.

Sam­ti­digt har kopp­ling­en mel­lan män­ni­sko­smugg­ling och män­ni­sko­han­del i Sve­ri­ge bli­vit tyd­li­ga­re, nå­got som Met­ro be­rät­tat om re­dan för ett år se­dan.

– Män­ni­sko­han­del är en myc­ket lön­sam verk­sam­het – för till skill­nad från va­pen och dro­ger är det­ta en va­ra som du kan säl­ja om och om igen. En män­ni­ska kan ut­nytt­jas i fle­ra år, har Kaj­sa Wahl­berg, kom­mis­sa­rie på NOA, ti­di­ga­re be­rät­tat för Met­ro. an­ni­[email protected]­ro.se

»En in­di­ka­tor kan va­ra när nå­gon ar­be­tar i Sve­ri­ge men in­te har nå­got bank­kort.«

Sam­ord­na­re Li­sa Hul­tin Knu­tas på Mi­gra­tions­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.