Brex­it ut­an av­tal kan ge lä­ke­me­dels­brist

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Läkemedel - JO­A­KIM GOK­SÖR/TT

Brex­it. En brit­tisk krasch ut ur EU den 29 mars, ut­an ut­trä­des­av­tal, kan le­da till att ett 30-tal lä­ke­me­del in­te läng­re går att få tag på i EU-län­der som Sve­ri­ge. An­sva­ri­ga myn­dig­he­ter vill in­te av­slö­ja vil­ka.

För ett halv­år se­dan var­na­de EU:s lä­ke­me­dels­myn­dig­het EMA för att 108 vik­ti­ga lä­ke­me­del som pro­du­ce­ras i Stor­bri­tan­ni­en in­te läng­re skul­le kun­na säl­jas i EU till följd av brex­it. Ef­ter att ha stämt av med na­tio­nel­la lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ter och till­ver­ka­re och un­der­sökt al­ter­na­ti­va be­hand­ling­ar har an­ta­let nu mins­kat till ett 30-tal, en­ligt Ma­rie Gård­mark, di­rek­tör för verk­sam­hets­om­rå­det till­stånd på Lä­ke­me­dels­ver­ket.

Det hand­lar bå­de om lä­ke­me­del för män­ni­skor och för djur.

Ex­akt vil­ka pre­pa­rat det hand­lar om vill var­ken EMA el­ler Lä­ke­me­dels­ver­ket be­rät­ta. Ar­be­tet på­går och lis­tan är in­te slut­gil­tig, är be­ske­det. Men det rör sig dock om vik­ti­ga pro­duk­ter som är auk­to­ri­se­ra­de på EU-ni­vå.

Gård­mark ute­slu­ter

in­te att den si­tu­a­tion som är på väg att upp­stå, om det blir brex­it ut­an av­tal, kan gö­ra att det av pa­ti­ent­sä­ker­hets­skäl blir ak­tu­ellt att från svensk si­da säk­ra till­gång­en till spe­ci­fi­ka lä­ke­me­del med hjälp av svens­ka be­slut om un­dan­tag från gäl­lan­de re­gel­verk.

– Det är klart att vi nå­gon­stans kan age­ra om vi ser att vi kom­mer till ett kri­tiskt lä­ge och det in­te finns lä­ke­me­del till pa­ti­en­ter som är svårt sju­ka. Men vi hop­pas fort­fa­ran­de att vi kan lö­sa det­ta på ett EU-ge­men­samt sätt, sä­ger hon.

Bland lä­ke­me­dels­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge är svensk-brit­tis­ka Ast­ra Ze­neca mest ex­po­ne­rat mot Stor­bri­tan­ni­en.

– De har lagt ned mot­sva­ran­de en halv mil­jard kro­nor på att för­be­re­da sig på brex­it, sä­ger Jo­nas Vik­man, sam­hälls­po­li­tisk chef på Lif, de fors­kan­de lä­ke­me­dels­fö­re­ta­gens bransch­för­e­ning.

Han tilläg­ger att

de pro­blem som trots al­la för­be­re­del­ser kvar­står in­för den 29 mars i förs­ta hand är po­li­tis­ka, in­te av in­dust­ri­ell ka­rak­tär.

– Ett lä­ke­me­del som pro­du­ce­ras och dis­tri­bue­ras i mars är ju li­ka sä­kert i april. Så det är inga pro­blem med lä­ke­med­len. Det som är oklart är hur re­gel­ver­ket kom­mer att bli, sä­ger Vik­man.

–Vi är snart i mit­ten av ja­nu­a­ri och be­slu­tet är in­te fat­tat än­nu, så vi vet ju in­te rik­tigt vil­ket re­gel­verk som styr från

29 mars och fram­åt. Det är kort om tid, tilläg­ger han.

Den sto­ra om­ställ­ning­en till följd av brex­it kom­mer sam­ti­digt som EU:s lä­ke­me­dels­myn­dig­het EMA går på spar­lå­ga. Myn­dig­he­ten har flyt­tats från Lon­don till Ams­ter­dam, vil­ket lett till ett stort an­tal per­so­nalav­hopp. EMA räk­nar med att va­ra i full gång i Ams­ter­dam först i som­mar. EMA-flyt­ten och för­lus­ten av den brit­tis­ka lä­ke-

»Det är klart att vi nå­gon­stans kan age­ra om vi ser att vi kom­mer till ett kri­tiskt lä­ge och det in­te finns lä­ke­me­del till pa­ti­en­ter som är svårt sju­ka.« Ma­rie Gård­mark, di­rek­tör för verk­sam­hets­om­rå­det till­stånd på Lä­ke­me­dels­ver­ket om att gö­ra un­dan­tag från EU:s han­dels­re­gel­verk.

me­dels­myn­dig­he­ten i grup­pen har gett na­tio­nel­la lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ter i EU be­tyd­ligt mer att gö­ra. Bland an­nat tar de över en del av de till­syn­sä­ren­den som ti­di­ga­re han­te­ra­des i Stor­bri­tan­ni­en.

Lä­ke­me­dels­ver­ket

i Uppsa­la har, för att lö­sa den öka­de ar­bets­bör­dan till följd av brex­it, fått ett ex­tra bud­get­till­skott på 21,5 mil­jo­ner 2018 och 13,4 mil­jo­ner i år.

Att be­lop­pet mins­kar i år hand­lar en­ligt Gård­mark om att man från och med i år an­tas bör­ja dra in in­täk­ter från den öka­de till­syns­verk­sam­het som Lä­ke­me­dels­ver­ket får till följd av brex­it. Jo­nas Vik­man, sam­hälls­po­li­tisk chef på Lif,

–Från och med 2019 räk­nar vi med att ock­så bör­ja få in brit­tis­ka ären­den och då får vi in­täk­ter och net­to­kost­na­den blir mind­re.

La­gerupp­bygg­nad är ett sätt att han­te­ra pro­ble­men som be­fa­ras och den brit­tis­ka re­ge­ring­en har upp­ma­nat bran­schen att öka si­na la­ger av lä­ke­me­del för att täc­ka yt­ter­li­ga­re sex vec­kors kon­sum­tion. Någ­ra så­da­na på­bud finns in­te på EU-si­dan el­ler i Sve­ri­ge.

Den brit­tis­ka re­ge­ring­en har även öpp­nat för att lan­det en­si­digt kan kom­ma att god­kän­na lä­ke­me­del som tes­tats och god­känts i EU. In­te hel­ler på den fron­ten har EU el­ler Sve­ri­ge följt ef­ter.

»Vi vet ju in­te rik­tigt vil­ket re­gel­verk som styr från 29 mars och fram­åt.«

FO­TO: LARS PE­HR­SON/SVD/TT

Svensk-brit­tis­ka Ast­ra Ze­neca har sat­sat en halv mil­jard på att för­be­re­da sig på brex­it-ef­fek­ter.

FO­TO: JO­A­KIM GOK­SÖR/TT

Ma­rie Gård­mark, di­rek­tör för verk­sam­hets­om­rå­det till­stånd på Lä­ke­me­dels­ver­ket, ser risk för brex­it-re­la­te­rad brist på ett 30-tal lä­ke­me­del. Men hon kan in­te upp­ge vil­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.