Re­spek­te­ra mitt val att bä­ra slö­ja

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare - IN­TE FÖRTRYCKT

→ Vill du skri­va en in­sän­da­re?

Gång på gång får jag och and­ra slöj­bä­ran­de mus­li­mer hö­ra hur kvin­no­för­tryc­kan­de slö­jan är. Men vem har gi­vit er rät­ten att ta­la om för män­ni­skor hur de bör klä sig? Jag ser ing­en lo­gik i att sä­ga åt en in­di­vid att den bär på nå­got på­tving­at när in­di­vi­den själv för­kla­rat vid många till­fäl­len hur nöjd den är med sitt klä­des­plagg, sin slö­ja, sin iden­ti­tet. Lå­ter det verk­li­gen så kons­tigt att vi fri­vil­ligt väl­jer slö­ja, el­ler är ni så trång­syn­ta att ni väg­rar änd­ra upp­fatt­ning?

Det är in­te er en­sak att ta­la om för mig hur jag bör klä mig. Det är in­te er rätt att be­stäm­ma vad som är kvin­no­för­tryc­kan­de. Slö­jan har jag och många and­ra valt. Vi tog ett be­slut. Ett be­slut som vi hop­pas att ni kan re­spek­te­ra.

Skriv mel­lan 200 och 1000 tec­ken med mel­lanslag. Mej­la till in­san­da­[email protected]­ro.se med namn och adress även om du an­vän­der sig­na­tur. In­läg­gen re­di­ge­ras vid be­hov. In­sän­da­re kan pub­li­ce­ras i tid­ning­en och på Met­ro.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.