De får barn­bi­drag – men vi då?

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare - AN­NE

Pen­sio­nä­rer i Sve­ri­ge kan in­te le­va på sin pen­sion. Kostan­den för hy­ror, mat, kom­mu­ni­ka­tion, me­di­ci­ner och räk­ning­ar ba­ra ökar – sam­ti­digt som pen­sio­nen in­te ökar. Vad ska en fat­tig­pen­sio­när dra in på? Det går in­te att le­va i Sve­ri­ge på sin pen­sion!

Mitt för­slag är att ge pen­sio­nä­rer­na ett äldre­bi­drag var­je månad, un­ge­fär som barn­bi­dra­get fun­ge­rar. Det är pen­sio­nä­rer­na vär­da. Vi som byggt upp det­ta sam­häl­le för­tjä­nar en pen­sion vi kan le­va på!

FO­TO: UNSPLASH

Pen­sio­nä­rer bor­de tyc­ker »An­ne«. få bi­drag,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.