Väl­kom­men på SL:s kon­ståk­ning un­der jor­den!

I drygt 20 år har SL er­bju­dit så kal­la­de kon­ståk­ning­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, som in­te kos­tar nå­got utö­ver en SL-bil­jett att re­sa på. På tors­dag star­tar årets pro­gram med gui­da­de vis­ning­ar på sam­man­lagt 80 oli­ka sta­tio­ner.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sl I Metro 14 -

JO­HAN­NA MALMIVAARA ÄR EN av SL:s konst­gui­der. Hon och hen­nes kol­le­gor finns på plats un­der vå­rens vis­ning­ar för att be­rät­ta om kons­ten och ar­ki­tek­tu­ren på sta­tio­ner­na. Mel­lan ja­nu­a­ri och maj ges till­fäl­le att be­sö­ka drygt 80 av Stock­holms 94 tun­nel­ba­ne­och pen­del­tågs­sta­tio­ner med konst. Jo­han­na Malmivaara ser fram emot vå­rens pro­gram:

– Det ro­li­gas­te med att gui­da i tun­nel­ba­nan är att kons­ten är så till­gäng­lig. Den ba­ra vän­tar på att upp­täc­kas och kan er­bju­da min­nesvär­da hän­del­ser på fle­ra oli­ka sätt, sä­ger hon.

Un­der he­la vå­ren an­ord­nas även vis­ning­ar av kons­ten på de två pen­del­tågs­sta­tio­ner­na Stock­holm Ci­ty och Stock­holm Oden­plan. Jo­han­na Malmivaara tyc­ker själv att en av de mäk­ti­gas­te plat­ser­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är ”Pend­lar­ka­te­dra­len” av Ka­rin Lindh på sta­tion Stock­holm Ci­ty.

– När jag står här blir jag över­väl­di­gad av det un­der­jor­dis­ka konst­ver­kets stor­lek och män­ni­skans li­ten­het. Man be­fin­ner sig bok­stav­li­gen mitt i skön­he­ten och kan as­so­ci­e­ra veck­be­hand­ling­en till dra­pe­ring­ar i den an­ti­ka kons­ten, el­ler fär­das ös­terut i tan­ken till den bud­dis­tis­ka kons­ten.

Jo­han­na Malmivaara har svårt att väl­ja ut en av al­la sta­tio­ner med konst som fa­vo­rit, men till slut fal­ler va­let på Dan­de­ryds sjuk­hus:

– I gång­en mot sjuk­hu­set kom­mer vi så nä­ra in­på Hert­ha Hill­fons många skulp­tu­rer. Me­di­ci­nal­väx­ter av oli­ka slag täc­ker väg­gar­na och i gol­vet finns en le­en­de boa constrictor (kungs­boa) som kans­ke kan få män­ni­skor med orm­fo­bi att släp­pa sin räds­la. Konst fö­der konst och vi är lyck­ligt lot­ta­de att få ta del av det.

”Kons­ten ba­ra vän­tar på att upp­täc­kas och kan er­bju­da min­nesvär­da hän­del­ser på fle­ra oli­ka sätt”

SL:s konst­gui­der är nu re­do för en ny sä­song. Från väns­ter: Eli­sa­beth Dau­de, Eva Pal­mqvist, Jo­han­na Malmivaara, Tiiu Val­met, Mar­ga­re­ta Qvist­gaard och Ma­rie An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.