Fo­kus på stress­minsk­ning

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med fo­kus på stress­minsk­ning

D et är se­dan länge känt att många livs­me­del kan hjäl­pa ett stres­sat nerv­sy­stem. Idag för­står vi att des­sa livs­me­del på­ver­kar sig­nal­sub­stan­ser i nervs­sy­ste­met, som hor­mo­net se­ro­to­nin, vil­ket le­der till en känsla av väl­må­en­de. Följ des­sa enk­la tips för att äta rätt i en stres­sad var­dag.

RE­CEPT PÅ GRA­NO­LA

Häll hav­re­gryn på en ol­jad bak­plåt och ring­la ho­nung över. Gräd­da i ug­nen tills hav­re­gry­nen blir gyl­len­bru­na. Ta ut och låt sval­na. Blan­da med in­gre­di­en­ser som pinjenötter, pumpafrön, tor­ka­de frukt, majs­fling­or och hav­re­fling­or.

En häl­so­sam frukost kan bi­dra till en po­si­tiv at­ti­tyd un­der he­la da­gen och för­höjd ener­gi­ni­vå. Den­na frukost be­stå­en­de av gra­no­la, färsk frukt och ho­nung in­ne­hål­ler många nä­rings­äm­nen som bi­drar till en känsla av väl­må­en­de.

Ett tra­di­tio­nellt sätt att lug­na stres­sa­de nerv­sy­stem. Bra käl­la till ener­gi, vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och antioxidanter In­ne­hål­ler kalium som re­gle­rar nerv­funk­tio­ner­na. En söt an­tiox­i­dant­käl­la som skyd­dar cel­ler­na från ox­i­da­ti­va ska­dor. Ful­la med stress­mot­ver­kan­de mag­ne­sium, B-vi­ta­mi­ner och se­ro­to­nin.BA­NAN PUMPAFRÖN RUSSIN HO­NUNG HAV­RE­GRYN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.