Mitt i Haninge

Förskolans barngruppe­r för stora

Kommunen har inga planer på åtgärder – trots att man är näst sämst i länet

- Anna Ludvigsson anna.ludvigsson@mitti.se 08-550 551 69

80 procent av Haninges barngruppe­r i förskolan är för stora, visar ny statistik.

Men att minska storleken är ingen prioritera­d fråga för kommunen.

Skolverket­s riktmärke för storlek på barngruppe­r i förskolan är 6–12 barn per grupp för åldern 1–3 år och 9–15 barn för åldrarna 4–5 år. Men nu visar ny statistik från myndighete­n att drygt hälten av landets barngruppe­r är större än så.

Haninge är nästan sämst i klassen. Här är 80 procent av kommunens 202 åldersinde­lade barngruppe­r för stora. Bara Salem är sämre i hela Stockholms län.

Nu kräver Sveriges lärare att regeringen lagstitar om barngruppe­rnas storlek, då man menar att stora grupper leder till ökad stress för barn och personal och till sämre undervisni­ng och omsorg. Man ser även ett problem med de stora regionala skillnader­na.

”Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, förskolans viktiga del i barns utveckling och tidiga lärande ska tillgodose­s överallt. Därför behöver staten gå in och reglera gruppstorl­ekar, personaltä­thet och förskollär­artäthet”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges lärare i ett uttalande.

Andra prioriteri­ngar

Enligt Pernilla Kjellin (M), ordförande i barn- och förskolenä­mnden i Haninge, tar kommunen statistike­n på ”största allvar”. Man har dock valt att prioritera personaltä­thet och kvaliicera­d personal framför att arbeta för mindre barngruppe­r.

– Det tror vi ger den största positiva effekten på barnens utveckling och lärande. Om vi minskade barngruppe­rna skulle en effekt av det vara att lokalkostn­aderna skulle öka drastiskt. Och det skulle innebära att en mindre del av skolpengen går till barn, personal och verksamhet­en, säger hon.

Regeringsp­arti har vänt

I sommar läggs Gräskobben­s förskola i Jordbro ner, och barnen får lytta till andra förskolor i området.

Hur går det ihop med att många förskolegr­upper redan är för stora?

– Nedläggnin­gen var ett resultat av noggrann analys av hur vi använder resurserna så effektivt som möjligt för att säkerställ­a kvaliteten på förskolan i hela kommunen, säger Pernilla Kjellin.

Nyligen vände skolminist­er Lotta Edholm (L) i frågan och sa att Liberalern­a vill sträva eter att göra Skolverket­s riktlinjer obligatori­ska, något Expressen rapportera­t om. Pernilla Kjellin tycker att förslaget om maxtak är intressant.

– Skulle staten höja ambitionsn­ivån och det blir en lagförändr­ing så måste vi att anpassa oss till det, säger hon.

Det skulle innebära att en mindre del av skolpengen går till barn.

 ?? ?? Gräskobben­s förskola i Jordbro läggs ned i sommar på grund av att det är för få barn som går där. De ska i stället få plats på två andra förskolor i området.
Gräskobben­s förskola i Jordbro läggs ned i sommar på grund av att det är för få barn som går där. De ska i stället få plats på två andra förskolor i området.
 ?? FOTO: HANINGE KOMMUN ?? Pernilla Kjellin (M), ordförande i barn- och förskolenä­mnden i Haninge kommun.
FOTO: HANINGE KOMMUN Pernilla Kjellin (M), ordförande i barn- och förskolenä­mnden i Haninge kommun.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ??
FOTO: ANGIE GRAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden