Du­ka upp till en här­lig fika­fest!

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll - Eva Nord­lin­der Chefre­dak­tör Hem­ba­kat

Jag äls­kar or­det fi­ka. När jag hör det bör­jar det vatt­nas i mun­nen. Of­ta räc­ker det med en en­kel soc­kerka­ka för att li­vet ska kän­nas li­te fest­li­ga­re.

Till ett ka­las är det bå­de ro­ligt och känns li­te lyx­igt att du­ka upp en hel buffé med läck­ra bak­verk. Låt en tår­ta tro­na mitt på bor­det och du­ka upp med mju­ka ru­tor, soc­kerka­kor och små­ka­kor runt om. Vem vill in­te va­ra på det ka­la­set?

I den här bo­ken har vi sam­lat läck­ra re­cept på tår­tor, ba­kel­ser, mju­ka ka­kor, pa­jer, ru­tor i lång­pan­na, chee­seca­kes och muf­fins. Ja, allt som gör li­vet här­ligt – bå­de till var­dag och till fest!

Någ­ra av mi­na per­son­li­ga fikafa­vo­ri­ter finns med bland re­cep­ten på si­dor­na fram­ö­ver.

För att näm­na någ­ra så mås­te jag själv­klart bör­ja med man­del­tår­tan på si­dan 11. Den har ba­kats till min fa­miljs fö­del­se­da­gar se­dan jag föd­des. För mig finns det ing­en go­da­re tår­ta i värl­den! Schwei­zer­nötstår­tan, si­dan 19, är en nö­tig dröm och den saf­ti­ga äp­pel­ka­kan, si­dan 121, ba­ka­de all­tid min mor­mor. Jag gil­lar att gö­ra om tra­di­tio­nel­la bak­verk till nå­got nytt. Cho­klad­bi­skvit­år­tan på si­dan 49 är ett så­dan ex­em­pel. En saf­tig och håll­bar cho­klad­soc­kerka­ka som al­la ba­ra äls­kar hit­tar du på si­dan 99.

Al­la re­cept i bo­ken kom­mer från tid­ning­en Hem­ba­kat – Sve­ri­ges störs­ta bak­tid­ning. Mis­sa in­te att sur­fa in på Hem­ba­kats hem­si­da, tid­ning­en­hem­ba­kat.se, för fler re­cept och följ Hem­ba­kat bå­de på Instagram och Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.