Svar på di­lem­mat. Så re­so­ne­rar fi­lo­so­fer­na om triss­lot­ten på sid 13.

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Nå, vad kom du fram till? Att läm­na till­ba­ka lot­ten, be­hål­la den men de­la med dig av vins­ten el­ler tac­ka din lyckliga stjär­na och nju­ta av al­la peng­ar? Se här vil­ka fi­lo­so­fer som stö­der dig.

A Det är alltid fel att stjä­la. Rätt val, me­nar den tys­ke fi­lo­so­fen Im­ma­nu­el Kant (1724–1804), en av den mo­der­na fi­lo­so­fins gi­gan­ter. En­ligt ho­nom är det alltid fel att va­ra omo­ra­lisk, det är vår ”plikt” att vi­sa ”god vil­ja”. Ens egen lyc­ka, el­ler möj­lig­he­ten att ge­nom en omo­ra­lisk hand­ling hjäl­pa and­ra, är ing­et ar­gu­ment för att bry­ta mot reg­ler­na. Det var ock­så Kant som myn­ta­de be­grep­pet ”det ka­te­go­ris­ka im­pe­ra­ti­vet”, och med det me­na­de han att vi ska hand­la så som vi vill att al­la and­ra ska hand­la. Det du gör ska kun­na bli all­män lag. Tänk ef­ter – hur skul­le det kän­nas för dig om det var du som ha­de tap­pat lot­ten och nå­gon an­nan fick ett lö­ne­till­skott de när­mas­te tio åren?

B Rätt el­ler fel be­ror på vad man gör med peng­ar­na. Du är uti­li­ta­rist. Fi­lo­so­fer som brit­ter­na Je­re­my Bentham (1748–1832) och John Stu­art Mill (1806–73) och nu se­nast au­stra­li­ern Pe­ter Sing­er (f. 1946) me­nar att en mo­ra­lisk hand­ling ba­ra kan vär­de­ras ut­i­från dess ef­fekt. Bentham me­nar att man näs­tan rent ma­te­ma­tiskt kan räk­na ut det mo­ra­lis­ka vär­det ge­nom att slå ihop nyt­tan. Ta den här vins­ten som ex­em­pel. Säg att Li­na in­te tap­pa­de lot­ten, ut­an skra­pa­de fram en li­ten för­mö­gen­het till sig själv i ru­tan. All nyt­ta till en en­da män­ni­ska. Du, där­e­mot, tän­ker de­la med dig av peng­ar­na: po­li­ospru­tor, brun­nar, pre­ven­tiv­me­del för att fö­re­byg­ga aids. Hur många liv kom­mer du in­te att kun­na räd­da med di­na 10 000 kro­nor i må­na­den? Att jäm­fö­ra med Li­nas re­sor till Thai­land, dyrt röd­vin och den där dy­ra väs­kan.

Tur att det var du som hit­ta­de lot­ten.

C Om in­te jag hit­tat den så skul­le nå­gon an­nan ha gjort det. Du har en vän i Glaucon som var bror till fi­lo­so­fen Pla­ton (427–347 fvt). I boken Re­pu­bli­ken lå­ter Pla­ton sin bror ar­gu­men­te­ra mot gi­gan­ten So­kra­tes (469–399 fvt). Det finns ing­en gi­ven mo­ral, me­nar Glaucon. Det en­da som finns är män­ni­skans in­di­vi­du­el­la be­hov och kam­pen för att till­freds­stäl­la dem. Ef­tersom allt en män­ni­ska läng­tar ef­ter – makt, njut­ning och ri­ke­dom – finns i be­grän­sad om­fatt­ning kom­mer vi alltid att kon­kur­re­ra. Och för att kam­pen in­te ska bli för grov ska­par vi mo­ra­lis­ka regler. Men i den här si­tu­a­tio­nen, när ing­en nå­gon­sin kom­mer att få ve­ta och ing­en tar up­pen­bar skada, är det ba­ra att häm­ta hem peng­ar­na.

Vill du ve­ta mer om fi­lo­so­fer­na el­ler mo­ral­fi­lo­so­fi läs här: Stan­ford En­cyclo­pe­dia of Phi­lo­sop­hy ( pla­to.stan­ford.edu)

El­ler var­för in­te lä­sa Ann He­ber­le­ins nya bok Etik (Al­bert Bon­ni­ers för­lag, 2014)?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.