Från gre­ker­na till Pyt­hon

Modern Filosofi - - Utvik -

Med upp­lys­ning­en och ve­ten­ska­per­nas fram­steg på 1700- och 1800-ta­len fick frå­gan om li­vets me­ning en ny in­ne­börd, då fa­cit plöts­ligt sak­na­des.

– Man mon­te­rar ner världs­bil­den steg för steg, ge­nom geo­lo­gin och ast­ro­no­min, och till sist kom­mer Dar­win och tar den sista bi­ten, bi­o­lo­gin. När den re­li­giö­sa bil­den ra­se­ras upp­står ett tom­rum som mås­te fyl­las, sä­ger Filip Ra­do­vic, lek­tor i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Se­dan dess har sva­ren bli­vit allt fler och allt­mer in­di­vi­du­el­la.

– De fles­ta män­ni­skor vill hänga ihop med någon­ting stör­re än de själ­va ef­tersom de kän­ner sig så obe­tyd­li­ga, sä­ger Chris­ter He­din, do­cent i re­li­gi­ons­hi­sto­ria vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Ser det snå­rigt ut? Då har vi än­då be­grän­sat oss till de sto­ra dra­gen i den väs­ter­länds­ka tan­kes­fä­ren. Fort­sättt­ning föl­jer …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.