Ar­ti­kel - A- rti­kel

Modern Filosofi - - Ledare - 37

Pa­ra­dox­er är ett ur­gam­malt fi­lo­so­fiskt pro­blem. Hur han­te­rar man självre­fe­re­ran­de sat­ser som ”jag lju­ger”? Om ”jag” verk­li­gen lju­ger blir ju kon­se­kven­sen att ”jag” ta­lar san­ning när ”jag” sä­ger att ”jag” lju­ger. Pa­ra­dox­er är en tuff ut­ma­ning för al­la vän­ner av ord­ning och re­da, men nu­me­ra står de på lo­gik­mu­se­et och sam­lar damm me­dan pa­ra­dox­a­la one li­ners le­ver ett fro­digt liv.

Den gam­la pa­ra­dox­en lät san­ning och lögn kroc­ka. Men även mo­der­na pa­ra­dox­er mås­te va­ra bygg­da med två led (till ex­em­pel död/ le­van­de lax), och des­sa ska med språk­li­ga me­del, of­tast disjunk­tio­ner el­ler ne­ga­tio­ner, stäl­las mot varand­ra på ett över­ras­kan­de sätt. I dag myn­tas fler pa­ra­dox­a­la one li­ners än klas­sis­ka ord­språk. Var­för det? Är värl­den mer pa­ra­dox­al i dag än på de klas­sis­ka ord­språ­kens tid?

För­kla­ring­en är nog en an­nan, för forsk­ning­en har psy­ko­lo­ger­na kal­lar dem re­spek­ti­ve zei­gar­nik.

flow

FLOW IN­NE­BÄR ATT ingen­ting stör kom­mu­ni­ka­tio­nen; allt lå­ter själv­klart, en­kelt och fram­för allt pro­blem­fritt. Ord­språ­ket är kon­kret, var­dag­ligt och språk­ligt en­kelt. In­for­ma­tio­nen går in frik­tions­fritt.

Zei­gar­nik in­ne­bär tvärtom att lyss­na­ren/ lä­sa­ren mö­ter halv­fär­dig in­for­ma­tion, det vill sä­ga får ett li­tet pro­blem som mås­te lö­sas. Ett ex­em­pel: al­la har sett re­klam­bil­der med en be­sku­ren log­ga. Vi kan ba­ra lä­sa ”NG LI”. In­for­ma­tio­nen lig­ger allt­så in­te ser­ve­rad på ett flow-fat ut­an be­trak­ta­ren mås­te kom­plet­te­ra och lä­sa ut he­la ”VI­KING LI­NE”. Om pro­ble­met lig­ger på lä­sa­rens la­gom­ni­vå in­ne­bär det en li­ten in­spi­re­ran­de kick: jag kla­ra­de det! En språk­lig pa­ra­dox fun­ge­rar li­ka­dant: nå­got stäm­mer in­te, men jag är till­räck­ligt smart för att få ihop det. Zei-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.