Den mo­der­na ­de­mo­kra­tins mo­der är åter ak­tu­ell.

”Iden­ti­te­ten är stän­digt på flykt”

Modern Filosofi - - Intro -

En män­niskas iden­ti­tet är ald­rig sta­tisk, ut­an en stän­digt på­gåen­de pro­cess. Det me­na­de den spans­ka fi­lo­so­fen María Zam­bra­no (1904–91). Hen­nes iden­ti­tetste­o­ri ana­ly­se­ras i en ny av­hand­ling i idéhisto­ria vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Av­hand­ling­ens för­fat­ta­re, Ka­ro­li­na Enquist Käll­gren, me­nar att det är an­ge­lä­get att dam­ma av María Zam­bra­nos idéer.

– Po­li­ti­ken bör er­kän­na män­ni­skors iden­ti­tet som ett sub­jekt som kon­stant ut­veck­las. Det gäl­ler in­te ba­ra per­so­ner som blir nya in­vå­na­re i ett land ut­an även de bo­fas­ta, sä­ger hon.

I Spanien och sto­ra de­lar av La­ti­na­me­ri­ka kal­las María Zam­bra­no ”den mo­der­na de­mo­kra­tins mo­der”. Un­der spans­ka in­bör­des­kri­get tog hon ställ­ning för den spans­ka re­pu­bli­ken och tving­a­des på flykt från hemsta­den Madrid.

Det var un­der sin långa re­sa ge­nom Eu­ro­pa och La­ti­na­me­ri­ka som María Zam­bra­no in­såg att en na­tio­nell el­ler kul­tu­rell iden­ti­tet in­te ex­i­ste­rar. Den for­mas i det sam­häl­le vi för till­fäl­let be­fin­ner oss i och om­ar­be­tas se­dan i var­je ny om­giv­ning.

– Jag stäl­ler María Zam­bra­no mot and­ra fi­lo­so­fer som häv­dar att ex­il per de­fi­ni­tion in­ne­bär för­lust. Visst kan en flyk­ting till viss del för­lo­ra en bit av sig själv, men gi­vet att al­la män­ni­skors iden­ti­te­ter kon­stant för­ny­as bör sam­häl­let slu­ta hål­la män­ni­skor i ex­il på av­stånd, sä­ger Ka­ro­li­na Enquist Käll­gren. Av El­li­nor Got­by Eriks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.