Mo­mo stri­der för tid­lös­he­ten

Modern Filosofi - - Intro -

I dag sägs män­ni­skor tit­ta på sin mobil i ge­nom­snitt 150 gång­er un­der ett dygn. Med barn- och ung­doms­klas­si­kern Mo­mo el­ler kam­pen om ti­den kan för­fat­ta­ren Mi­chael En­de när­mast ses som ett ora­kel.

Boken kom ut 1973 i Tyskland och har se­dan dess fil­ma­ti­se­rats och över­satts till över 20 språk. Nu sät­ter Stads­tea­tern i Stock­holm upp Mo­mo el­ler kam­pen om ti­den, med pre­miär den 22 au­gusti.

För­äld­ra­lö­sa Mo­mo bor i ru­i­ner­na av en am­fi­te­a­ter, i en stad där in­vå­nar­na ser hen­ne bå­de som en vän och en psy­ko­log. En dag in­tar en grupp mys­tis­ka ked­jerö­kan­de män sta­den. De in­rät­tar ” tids­spar­ban­ker” och su­ger livs­gläd­jen ur män­ni­skor­na. Mo­mo är den en­da som kan vär­ja sig mot de ma­ni­pu­la­ti­va grå agen­ter­na.

– Mo­mo tar sig tid till sa­ker ut­an re­flek­te­ra över det. Hon är så öp­pen, lik­som ”nu ham­na­de jag här, nu sit­ter jag här”, be­rät­tar Pol­ly Kisch som spe­lar ti­tel­rol­len.

Mo­mo för­står först in­te var­för hen­nes vän­ner blir så be­sat­ta av att ar­be­ta och stir­ra på kloc­kan. Se­dan in­ser hon att de ba­ra föl­jer agen­dan som ”de grå” har upp­rät­tat. Sta­dens med­bor­ga­re blir hän­syns­löst plund­ra­de på si­na livs­se­kun­der. Av El­li­nor Got­by Eriks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.