Vad tän­ker du på? -

Staf­fan Eng mö­ter De­scar­tes ”Jag tän­ker och tän­ker”

Modern Filosofi - - I Döda Filosofers Sallskap -

är jag träf­far René De­scar­tes ut­an­för slot­tet ser han trött ut och har ret­hos­ta. Han har just av­slu­tat da­gens mor­gon­mö­te med drott­ning Kristi­na.

– Som barn på je­su­it­sko­lan fick jag dis­pens att so­va till kloc­kan tio på grund av min sjuk­lig­het. Men drott­ning­en en­vi­sas med att träf­fas kloc­kan fem på mor­go­nen i det ut­kyl­da slotts­bib­li­o­te­ket. Man kan få lung­in­flam­ma­tion för mind­re, sä­ger han.

René De­scar­tes, 53, kom till Sve­ri­ge i ok­to­ber ef­ter att ha bli­vit er­bju­den ett topp­jobb som lä­ra­re och råd­gi­va­re till den unga drott­ning­en. Men det kräv­des lång­va­rig över­tal­ning från den frans­ke am­bas­sa­dö­ren Cha­nut för att han skul­le tac­ka ja.

– Jag har en stor re­spekt för drott­ning­en, men jag und­ra­de om hon verk­li­gen skul­le ha tid för fi­lo­so­fi vid si­dan av po­li­ti­ken. Dess­utom var jag rädd för att bo här i björ­nar­nas land, bland klip­por och is, sä­ger han.

På kon­ti­nen­ten har René De­scar­tes gjort sig ett stort namn som ve­ten­skaps­man och fi­lo­sof. Han har in­te ba­ra for­mu­le­rat lju­sets bryt­nings­lag och ett ko­or­di­nat­sy­stem som gör det möj­ligt att lö­sa geo­met­ris­ka pro­blem med nu­me­ris­ka be­räk­ning­ar. Han har ock­så bru­tit med den me­del­ti­da sko­lasti­ken, vil­ket har gett ho­nom epi­te­tet ”den mo­der­na fi­lo­so­fins fa­der”.

Hans till­vä­ga­gångs­sätt, det me­to­dis­ka tviv­let, är att en­dast ac­cep­te­ra det som in­te kan be­tviv­las. Han vill att vår kun­skap om värl­den ska grun­da sig på säk­ra be­vis, på sam­ma pryd­li­ga och väl­ord­na­de sätt som in­om geo­me­trin. Där­för har han stängt in sig i ett rum för att för­sö­ka be­vi­sa yt­ter­värl­dens ex­istens.

– Det var in­te nå­gon lätt upp­gift, för det är ju fullt möj­ligt att det jag upp­le­ver med mi­na sin­nen ba­ra är en dröm el­ler en hal­lu­ci­na­tion. Den en­da säk­ra kun­ska­pen jag ha­de att ut­gå ifrån var att jag fanns, ef­tersom jag tänk­te. Co­gi­to, er­go sum, som jag bru­kar sä­ga. Jag tän­ker, allt­så finns jag till.

Med hjälp av den kun­ska­pen har René De­scar­tes in­te ba­ra lyc­kats be­vi­sa att Gud ex­i­ste­rar ut­an ock­så att Gud in­te kan va­ra nå­gon be­dra­ga­re. Där­för kan vi li­ta på vå­ra sin­nen, me­nar han, och vår kun­skap om värl­den har änt­li­gen fått en sta­bil me­ta­fy­sisk grund.

– Jag ut­gick ifrån att jag ha­de en klar och tyd­lig idé om att Gud är full­kom­lig. Ef­tersom or­sa­ken till en idé mås­te va­ra minst li­ka verklig som idén själv, så mås­te det va­ra Gud som har gett mig den idén. Det kan ju in­te ha va­rit jag, för jag är ofull­kom­lig.

Det finns kri­ti­ker som me­nar att det ar­gu­men­tet in­te hål­ler, men De­scar­tes me­to­dis­ka tvi­vel och tan­ken att vi har säk­ra­re kun­skap om vårt eget in­re än om yt­ter­värl­den har fått stort ge­nom­slag. Det har ock­så hans du­a­lism, som gör en strikt åt­skill­nad mel­lan krop­pen, som är un­der­kas­tad me­ka­ni­kens la­gar, och med­ve­tan­det, som är ett tän­kan­de ting. René De­scar­tes har till och med lo­ka­li­se­rat för­bin­del­sen mel­lan dem.

– Den sit­ter i tall­kott­kör­teln, sä­ger han.

Hit­tills har René De­scar­tes haft svårt att vän­ja sig vid ky­lan och de omått­li­ga dryc­kesva­nor­na i Stock­holm, men han hop­pas att bå­de isen och män­ni­skor­nas in­tel­lekt ska ti­na till vå­ren.

– Det ver­kar som om svenskarnas tan­kar fry­ser på vin­tern, pre­cis som vatt­net. Av Staf­fan Eng

DE­SCAR­TES

Född: år 1596 i byn La Haye, Frank­ri­ke. Död i lung­in­flam­ma­tion den förs­ta vin­tern i Stock­holm, år 1650. Ut­bild­ning: Ex­a­men i ci­vil­rätt och ka­no­nisk rätt vid uni­ver­si­te­tet i Po­i­ters. Yr­ke: I och med ett för­äld­raarv för­värvs­ar­be­ta­de han ald­rig. Fa­milj: Hus­hål­lers­kan He­le­na Jans van der Strom och en dot­ter som dog fem år gam­mal. Ak­tu­ell: Hans du­a­lism gav upp­hov till frå­gan om för­hål­lan­det mel­lan kropp och själ, som gäc­kar ve­ten­ska­pen än i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.