Lä­ra för li­vet

Ska vi lä­sa mer fi­lo­so­fi i sko­lan?

Modern Filosofi - - Ledare - Vi ställ­de frå­gan till vå­ra lä­sa­re.

NÄR JAG GICK I GYM­NA­SI­ET ha­de jag en fruk­tad lä­ra­re i fi­lo­so­fi. Frid över hans min­ne. Men hans for­na ele­ver är gans­ka över­ens om att han var snudd på sa­dis­tisk med sin ex­er­cis i ar­gu­men­ta­tions­a­na­lys. Trots att jag gil­lar bå­de ma­te­ma­tik och lo­gik, fann jag öv­ning­ar­na för­ödan­de trå­ki­ga.

Fi­lo­so­fer­nas me­to­der för ana­lys och ar­gu­men­ta­tion tog ef­ter and­ra världs­kri­get över fi­lo­so­fiäm­net på gym­na­si­et. Fo­kus flyt­ta­de från fi­lo­so­fer­na själ­va till de­ras ar­bets­me­to­der, kan vi lä­sa i det­ta num­mers ar­ti­kel om fi­lo­so­fiäm­net.

In­om svensk fi­lo­so­fi finns fort­fa­ran­de en djup klyf­ta som, li­te hår­dra­get, kan sä­gas gå mel­lan den ana­ly­tis­ka fi­lo­so­fin och den kon­ti­nen­ta­la fi­lo­so­fin, den så kal­la­de livs­fi­lo­so­fin, som mer kny­ter an till fi­lo­so­fi­histo­ria. Ett ställ­nings­krig som ak­tu­a­li­se­rats av den me­di­cinsk-etis­ka de­batt som följt de upp­märk­sam­ma­de ope­ra­tio­ner­na på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set. På si­dan 56 drab­bar fi­lo­so­fi­pro­fes­so­rer­na Hans Ruin och Tor­björn Tännsjö sam­man i ett unikt och lä­ro­rikt fi­lo­so­fiskt batt­le.

Nu­me­ra ska sko­läm­net i stör­re ut­sträck­ning kopp­la bå­de te­o­ri­er och me­to­der till ele­ver­nas egen verk­lig­het. An­ta­let tim­mar i gym­na­sie- sko­lan har dock suc­ces­sivt mins­kat och ob­li­ga­to­ri­et li­kaså, även om kri­tiskt tän­kan­de har för­tyd­li­gats i kurs­pla­ner­na för and­ra äm­nen.

Så vad sva­rar jag på frå­gan som vi har ställt till vå­ra lä­sa­re om huruvi­da vi ska ha mer fi­lo­so­fi i sko­lan? Med di­stans till min skol­tid sä­ger jag nu obe­ting­at ja. Som Rag­nar Ohls­son, pro­fes­sor eme­ri­tus i prak­tisk fi­lo­so­fi,ut­tryc­ker sa­ken på si­dan 47: Man kan sä­ga att må­let med fi­lo­so­fi i sko­lan är att upp­nå en svåråt­kom­lig okun­nig­het; det hand­lar om att ifrå­ga­sät­ta allt. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.