An­vänd ten­tak­ler­na

Modern Filosofi - - Intro -

ERMINSSTART OCH dags för fi­lo­so­fi­pe­da­go­gen Adam Wal­len­berg att åter­i­gen fi­lo­so­fe­ra till­sam­mans med barn och ung­do­mar på Mo­der­na mu­se­et i Stock­holm.

Sam­ta­len ut­går från te­man som väljs på för­hand be­ro­en­de på ålder, 4–12 re­spek­ti­ve 13–19 år. Det kan hand­la om djur och na­tur, fri­het och an­svar el­ler iden­ti­tet och kropp. Men den vik­ti­gas­te frå­gan är: Hur fi­lo­so­fe­rar man?

Den fi­lo­so­fi­pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten, som har på­gått i ett år, byg­ger en­ligt Adam Wal­len­berg på fe­no­me­no­lo­gi och her­me­neu- tik men ock­så på ex­i­sten­ti­ell fi­lo­so­fi och fi­lo­so­fi­pe­da­go­gik för barn.

– Det in­ne­bär att man när­mar sig det fi­lo­so­fis­ka, in­te ba­ra med tan­ken ut­an även med sin­net, fan­ta­sin och krop­pen. Det gäl­ler att hit­ta en ba­lans mel­lan att upp­le­va kons­ten, att tän­ka till­sam­mans och kopp­la idéer­na till eg­na er­fa­ren­he­ter. Det är allt­så ak­ti­vi­tet och pas­si­vi­tet på sam­ma gång, att va­ra del­ak­tig och mot­tag­lig, i bå­de upp­le­vel­sen och tän­kan­det. Jag vill att sam­ta­len ska ha sub­stans: de ska ut­ma­na, be­to­na det kre­a­ti­va ut­fors­kan­det och väc­ka nya fi­lo­so­fis­ka frå­gor som bar­nen får med sig hem. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.