En hopp­löst rast­lös dok­tor

Modern Filosofi - - Intro -

nappt 21 år gam­mal för­sva­ra­de Ste­fan Buijs­man sin av­hand­ling i ma­te­ma­tik­fi­lo­so­fi i vå­ras.

– Min upp­täckt är att det in­om fi­lo­so­fin sak­nas ar­be­ten om hur män­ni­skor för­står, lär sig och an­vän­der ma­te­ma­tik, och vad ma­te­ma­tisk kun­skap är för nå­got. Hit­tills har fi­lo­so­fer­na ba­ra äg­nat sig åt ma­te­ma­ti­ker, in­te van­li­ga män­ni­skor. Den forsk­ning som finns in­om till ex­em­pel di­dak­tik är helt bort­kopp­lad från fi­lo­so­fin. Det vil­le jag rå­da bot på.

En ur­gam­mal fi­lo­so­fisk frå­ga hand­lar om huruvi­da vi upp­fin­ner ma­te­ma­ti­ken el­ler ba­ra upp­täc­ker den. Vad tror du?

– Jag vet in­te sä­kert, men jag gil­lar att tän­ka att ma­te­ma­tis­ka tal finns i verk­lig­he­ten. Då är frå­gan var de är nå­gon­stans, och hur de ser ut. Men va­re sig vi tror det ena el­ler det and­ra så är det in­tres­sant att re­da ut hur vi lär kän­na dem.

Hur vik­tigt är det för dig att va­ra yngst?

– Om du me­nar för kar­riä­rens skull så är det in­te vik­tigt alls. Men det är vik­tigt för mig att hål­la mig sys­sel­satt, an­nars blir jag hopp­löst rast­lös. Jag tror in­te jag kan väl­ja – jag är ba­ra ovan­ligt snabb och har va­rit det än­da se­dan jag var li­ten. Fi­lo­so­fi pas­sar mig sär­skilt bra för den går pre­cis så fort som du hin­ner tän­ka; om du tän­ker snab­ba­re går fi­lo­so­fin snab­ba­re ock­så. Vad tror du att du gör vid 50? – Jag skul­le nog bli väl­digt för­vå­nad om jag är fi­lo­sof. Vad jag mest hop­pas på är att jag kan ut­nytt­ja mi­na ta­lang­er för att gö­ra nyt­ta för värl­den. I dag är flyk­ting­kri­sen en stor ut­ma­ning, och hö­ger­po­pu­lis­men spri­der sig. Jag tror att det del­vis kan av­hjäl­pas med att fler får till­gång till bätt­re ut­bild­ning. Ut­bild­ning är nyc­keln till att gö­ra oss mer hu­ma­na. Av Jo­an­na Ro­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.