Ny bok av Au­gust­pris­vin­na­ren Eli­sa­beth Ås­brink

Eli­sa­beth Ås­brink fram­stäl­ler med det per­son­li­ga re­por­ta­get 1947 en ny bild av ett ban­bry­tan­de år. Kri­get är slut och nu är nya pro­gres­si­va pro­ces­ser i rö­rel­se, bland an­nat fe­mi­nis­men och en för­änd­rad syn på mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Men det är ock­så en tid

Modern Filosofi - - Samtal -

TT VA­RA PÅ retre­at be­ty­der att man drar sig till­ba­ka i still­het för in­re sam­ling och bön. Gär­na på en ro­fylld, vac­ker plats och i ge­men­skap med and­ra, men hu­vud­sak­li­gen un­der tyst­nad.

Retre­a­ten äg­nas åt pro­me­na­der, an­dakt, me­di­ta­tion och ge­men­sam­ma mål­ti­der. Tra­di­tio­nen går till­ba­ka på det gam­la klos­ter­li­vets tan­kar om in­re ut­veck­ling ge­nom tyst­nad och me­di­ta­tion.

Till Svens­ka kyr­kan kom verk­sam­he­ten på 1950-ta­let ef­ter kon­tak­ter med den ang­li­kans­ka kyr­kan.

LARS BJÖR­KLUND, som är präst på Sig­tu­nastif­tel­sen, le­der se­dan 14 år retre­a­ter där. Han be­rät­tar att många av del­ta­gar­na in­te är tro­en­de. I många fall kom­mer de från and­ra re­li­giö­sa tra­di­tio­ner.

– Den tys­ta ge­men­ska­pen är grän­sö­ver­skri­dan­de. En­sam med si­na tan­kar gör man sin egen, in­re re­sa, sä­ger han.

På retre­at är man som män­ni­ska, in­te i egen­skap av nå­gon av de rol­ler man har i sam­häl­let.

För den som vill mö­ta si­na tan­kar ut­an re­li­giös in­ram­ning finns al­ter­na­tiv. Se­dan 2015 an­ord­nar den se­ku­lä­ra rö­rel­sen Fi­lo­so­fisk prax­is retre­a­ter som byg­ger på sam­tal i stäl­let för tyst­nad. Rö­rel­sen finns i Sve­ri­ge och Nor­ge och vill tilläm­pa den väs­ter­länds­ka fi­lo­so­fin i prak­tis­ka sam­man­hang. Kal­le Grill, dis­pu­te­rad fi­lo­sof verk­sam vid Umeå uni­ver­si­tet, är en av ar­ran­gö­rer­na av fi­lo­so­fisk retre­at på Mun­de­kul­la gård i Små­land.

– Lik­som på and­ra retre­a­ter vis­tas vi på en vac­ker plats, äter bra mat och kom­mer bort från var­da­gen. Men i stäl­let för att äg­na oss åt tyst­nad och me­di­ta­tion sam­ta­lar vi om livs­frå­gor på ett fi­lo­so­fiskt sätt, be­rät­tar han.

I STÄL­LET FÖR att mö­ta si­na tan­kar i tyst­na­den, får man på en fi­lo­so­fisk retre­at allt­så syn på des­sa i sam­tal med and­ra. I den väs­ter­länds­ka fi­lo­so­fis­ka tra­di­tio­nen ef­ter an­ti­kens Gre­kland har sam­tal och kri­tisk dis­kus­sion om ex­i­sten­ti­el­la frå­gor haft en minst li­ka fram­trä­dan­de roll som väg till in­sikt som en­skild me­di­ta­tion.

– Vi bör­jar med att lä­ra ut fi­lo­so­fisk sam­tals­tek­nik. Se­dan dis­ku­te­rar vi med del­ta­gar­na ut­i­från oli­ka te­man, till ex­em­pel iden­ti­tet. Vi frå­gar oss vil­ka vi är i vå­ra yr­kes­rol­ler, fa­mil­je­rol­ler el­ler i en vi­da­re me­ning. För­u­tom sam­tal har vi ock­så fö­re­läs­ning­ar om hur fi­lo­so­fer har tänkt till ex­em­pel om det go­da li­vet.

Kal­le Grill sä­ger att Fi­lo­so­fisk prax­is vill va­ra ett al­ter­na­tiv till and­li­ga retre­a­ter och psy­ko­lo­gis­ka mot­sva­rig­he­ter. Det finns själv­kla­ra ex­i­sten­ti­el­la frå­gor som kan be­hand­las på oli­ka sätt: Vem är jag? Hur ska jag för­stå mig själv? Men ock­så: kan jag egent­li­gen li­ta på mi­na sin­nen?

– Vi tar oss an män­ni­skors frå­gor med fi­lo­so­fis­ka me­to­der, men har ing­en te­ra­peu­tisk am­bi­tion. Frå­gor­na kan va­ra av per­son­lig ka­rak­tär men ock­så mer te­o­re­tis­ka. Sam­ta­len ska va­ra som de som förs mel­lan go­da vän­ner, be­rät­tar Kal­le Grill. Av Mi­kael Claes­son

Möt di­na tan­kar i tyst­nad el­ler i sam­tal. Åk på retre­at.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.