Han pro­vo­ce­rar fort­fa­ran­de

Niklas Olai­son om Spi­no­za:

Modern Filosofi - - Översättaren -

mens, Eti­ken själ Ax­plock ur ide­histo- Te­o­lo­gisk-po­li­tisk trak­tat. Te­o­lo­gisk-po­li­tisk trak­tat ani­ma, ani­mus, det­ta över­satts med ’hjär­ta’, ef­tersom man i Gam­la tes­ta­men­tet och un­der an­ti­ken an­tog att hjär­tat var cent­rum för bå­de tän­kan­de och be­slut. Jag ha­de gär­na ve­lat över­sät­ta med ’håg’ men fann det för ål­der­dom­ligt, så att jag fick nöja mig med det nå­got otyd­li­ga ’sin­net’. I stäl­let har jag för­sökt över­sät­ta kon­se­kvent för att ge lä­sa­ren en chans att föl­ja Spi­no­zas re­so­ne­mang.

Ett an­nat kne­pigt ord är mul­ti­tu­do, mäng­den. Till skill­nad från hur det har kom­mit att tol­kas i dag så är det­ta näs­tan all­tid ett ne­ga­tivt ord för Spi­no­za, och syf­tar på den obil­da­de ho­pen. Spi­no­za, som i dag har fått en näs­tan hel­gon­lik fram­to­ning, var långt ifrån nå­gon mo­dern jäm­lik­hets­iv­ra­re och hans kvin­no­syn var minst sagt dis­ku­ta­bel. Det hind­rar in­te att han var och för­blir en vik­tig po­li­tisk och te­o­lo­gisk röst, ett starkt för­svar för ytt­ran­de­fri­het och för­nuft och en out­trött­lig käm­pe mot vad han såg som vid­ske­pel­se och bar­ba­ri. Niklas Olais­son är idéhisto­ri­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.