AKTION FÖR KVINN­LI­GA FI­LO­SO­FER

Modern Filosofi - - Intro -

I Fi­lo­so­fis­ka in­sti­tu­tio­nens se­mi­na­ri­e­rum på Uppsa­la uni­ver­si­tet häng­er 20 por­trätt av ti­di­ga­re pro­fes­so­rer, alla män. I hös­tas tej­pa­des des­sa över med bil­der på kvinn­li­ga fi­lo­so­fer. Den ano­ny­ma Fa­ce­book­pro­fi­len ”En kvin­na sko­jar ni” tog på sig ak­tio­nen. Syf­tet var att upp­märk­sam­ma kvin­nor inom fi­lo­so­fin.

In­sti­tu­tio­nen pla­ne­rar se­dan ti­di­ga­re ett por­trätt av Lil­li Ala­nen, den förs­ta kvinn­li­ga fi­lo­so­fi­pro­fes­sorn i Sve­ri­ge. Man funderar dock på att flyt­ta gal­le­ri­et för att stu­den­ter­na ska slip­pa re­ta sig på det, be­rät­tar stu­di­e­rek­tor Ry­si­ek Sliwin­ski.

– Men det sto­ra pro­ble­met är ju att vi har all­de­les för få kvin­nor, fram­för allt bland dok­to­ran­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.