Up­p­ro­ret mot fi­lo­so­fin

Modern Filosofi - - Så tänkte jag - -

Så långt till­ba­ka jag kan min­nas i mitt liv var det helt klart att jag skul­le bli någon­ting re­jält och hand­fast, lä­ka­re el­ler in­gen­jör. En sä­ker kun­skap skul­le det va­ra, obe­ro­en­de av po­li­tis­ka och so­ci­a­la kon­junk­tu­rer. Jag läs­te ma­te­ma­tik, men myc­ket an­nat loc­ka­de ock­så. Fi­lo­so­fi, till ex­em­pel. Det var ro­lig kun­skap, kun­skap som fick blo­det att rin­na snab­ba­re och tan­kar­na blixt­ra i hu­vu­det. Så jag bör­ja­de med prak­tisk fi­lo­so­fi, fast sär­skilt prak­tisk var den nog in­te. Benthams uti­li­ta­ris­tis­ka max­im om största möj­li­ga lyc­ka åt största an­tal män­ni­skor, kun­de möj­li­gen te sig som det prak­tis­ka för­nuf­tet självt, men jag var väl re­dan då till­räck­ligt av fi­lo­so­fisk upp­rorsma­ka­re för att vil­ja dri­va Benthams max­im till de mest oprak­tis­ka och ab­sur­da kon­se­kven­ser. Vil­ket in­te hind­rar att vi i Sve­ri­ge i dag fort­fa­ran­de har en fi­lo­so­fisk sko­la som in­te ser nå­got som helst oprak­tiskt el­ler ab­surt i uti­li­ta­ris­mens för­sök att de­fi­ni­e­ra lyc­ka el­ler nyt­ta en gång för allt och alla. Nej, pa­ra­dox­alt nog blev mitt mö­te med uni­ver­si­te­tets fi­lo­so­fi in­te mitt mö­te med fi­lo­so­fi. Det kom se­na­re.

Fo­to: Pri­vat. Il­luf­sotrta­ot:i For­ne: disr­ti­okchkjpe­hr­lo­in­tog

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.