Re­for­me­rad re­vo­lu­tio­när

Modern Filosofi - - Så tänkte jag - -

Från att ha va­rit en re­vo­lu­tio­när har jag bli­vit en för­sik­tig re­for­mist, dock ut­an att nå­gon­sin släp­pa min över­ty­gel­se om att värl­den mås­te gå att för­änd­ra, och att det go­da sam­häl­let är en skör kon­struk­tion.

För­und­ran över att ett gott sam­häl­le över hu­vud ta­get kan upp­rätt­hål­las kom­mer nog hem­i­från – jag tror in­te att jag nå­gon­sin ha­de ta­git den svenska väl­fär­den för gi­ven, det ha­de jag in­te fost­rats till av mi­na för­äld­rar. Det är en stor ut­ma­ning för män­ni­skan att byg­ga ett gott sam­häl­le, och det är in­te sä­kert att hon lyc­kas. Det är upp till oss. Och det krä­ver myc­ket mänsk­lig fan­ta­si, stor tillit till and­ra män­ni­skor, för­må­ga till kol­lek­tivt hand­lan­de och fram­för allt hopp. Vad som är sä­kert är att sam­ma män­ni­ska som är ka­pa­bel att byg­ga sam­häl­len ock­så är ka­pa­bel att ri­va ner dem.

Gö­ran Ro­sen­berg har all­tid va­rit övertygad om att värl­den går att för­änd­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.