Vå­ra ut­bild­ning­ar

Modern Filosofi - - Så tänkte jag - -

Vår grund­läg­gan­de ut­bild­ning i psy­ko­te­ra­pi, steg 1, i Mal­mö är även en in­tro­duk­tion till mo­dern trau­ma­be­hand­ling med me­to­der som hjäl­per och lind­rar mer än man ti­di­ga­re kun­nat hop­pats på. Den som vill kan även ta di­plom som Mind­ful­nes­sin­struk­tör. Själv­klart in­ne­hål­ler ut­bild­ning­en i förs­ta hand de te­o­ri­er och tek­ni­ker som är grun­den för psy­ko­te­ra­pi, med fokus på kog­ni­tiv och be­te­en­de­te­ra­peu­tisk psy­ko­te­ra­pi. ”Man mås­te kun­na gå in­nan man kan lä­ra sig cyk­la” och det gäl­ler även i psy­ko­te­ra­pi. Så­le­des tar vi upp psy­ko­te­ra­pins histo­ria, oli­ka in­rikt­ning­ar och de spe­ci­fi­ka KBT­te­o­ri­er­na. Lä­ra­re är Mir­ja Svar­ten­gren m fl. Vi ger även grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi­ut­bild­ning, steg 1, i Stock­holm. Även den ut­bild­ning­en är en van­lig steg 1-ut­bild­ning med de grun­der som in­går i nor­mal psy­ko­te­ra­pi med kog­ni­ti­va och be­te­en­de­te­ra­peu­tis­ka me­to­der. Där ges Mind­ful­ness och ACT stör­re ut­rym­me än i Mal­mö. Lä­ra­re är kic­ki Sil­ver­bern och Yl­va Eng­ström För att kom­ma in mås­te du ha en ti­di­ga­re ut­bild­ning inom vård, be­hand­ling el­ler lik­na­de och viss ar­bet­ser­fa­ren­het av om­rå­det. Bå­da ut­bild­ning­ar­na mot­sva­rar 45 hp. Möj­lig­het finns att byg­ga på till A-te­ra­peut el­ler An­hö­rig­te­ra­peut, samt för vis­sa med rätt ti­di­ga­re ut­bild­ning, till steg 2 i psy­ko­te­ra­pi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.