Kom­man­de ut­bild­ning­ar - Sök nu!

Modern Filosofi - - Så tänkte jag - -

KBT grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi, steg 1

Två uni­ka Kbt-ut­bild­ning­ar! Di­plom till Mind­ful­nes­sin­struk­tör in­går. 46 ut­bild­nings­da­gar, 2 år, 50% KBT-MBKT/ACT STOCK­HOLM: start 15-16 sep 2017

An­hö­rig­te­ra­peut (AHTU)

Ut­bil­da dig till ett yr­ke som ba­ra väx­er. An­hö­ri­gas li­dan­de är för stort för att in­te ha eg­na spe­ci­a­lis­ter. Ut­bild­ning­en är på di­stans, 2 år 50% MAL­MÖ: start 13 okt 2017 STOCK­HOLM: start 29-30 sep 2017

På­bygg­nad för be­hand­la­re

Ar­be­tar du inom miss­bruks­om­rå­det? Be­hö­ver ni för­dju­pa och för­nya ert ar­be­te ut­an att gå en 3-års­ut­bild­ning? Go­da kun­ska­per vi­sar sig i go­da re­sul­tat! På 14 da­gar un­der ett år lyf­ter ni he­la verk­sam­he­ten! Be om en of­fert!

KBT ori­en­te­rings­kurs, 50 tim.

In­tres­sant kurs för alla! Gå kur­sen pa­ral­lellt el­ler in­nan du star­tar Steg 1-ut­bild­ning­en. Kur­sen ges på plats, 5 da­gar MAL­MÖ: start feb 2017 STOCK­HOLM: start feb 2017

Al­ko­hol- och drog­te­ra­peut (ATU)

Dipl A-te­ra­peut SJI är en kva­li­tets­ti­tel! Avan­ce­rad ut­bild­ning med Match­nings­mo­del­len, Ang­cop, Re­pro, KBT, 12-steg, ex­i­sten­ti­ell te­ra­pi. Ut­bild­ning­en är på di­stans, 3 år 50% MAL­MÖ: start 22-23 sep 2017 GÖ­TE­BORG: start 6 okt 2017 STOCK­HOLM: start 19-20 maj 2017

Tolv­stegs­be­hand­la­re (TBU)

Pro­fes­sio­nell tolv­stegs­kun­skap för be­hand­la­re. Lär dig hur du förmår and­ra att ta till sig och tilläm­pa alla de tolv ste­gens dju­pa­re in­ne­börd. Ut­bild­ning­en är på di­stans, 2 år 50% MAL­MÖ: start 3-4 mar 2017 GÖ­TE­BORG: 6 okt 2017 STOCK­HOLM: start 19-20 maj 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.