Vand­ra på frans­ka!

Fris­ka upp språk­kun­ska­per­na till fots

Modern Filosofi - - Artikel -

den lilla byn Ar­con­sat i nor­ra Central­mas­si­vet och upp­lev ett ge­nu­int Frank­ri­ke till fots – och på frans­ka!

Vi bor vid i ett av de gam­la sten­hu­sen vid det lilla tor­get med den por­lan­de fon­tän­ten och äter hu­vud­mål­ti­der­na på lo­ka­la re­stau­rang­er. Re­gi­o­nen är en av de ost­tä­tas­te i Frank­ri­ke. Na­tur­ligt­vis ska vi ock­så avnju­ta den uni­ka kål­kor­ven som ba­ra till­ver­kas i Ar­con­sat.

Dagstu­rer­na på 10–15 kilo­me­ter leds av Ma­do Mins­si­eux, som se­dan barns­ben vand­rat sti­gar­na i det om­väx­lan­de och his­nan­de vack­ra land­ska­pet. Un­der vand­ring­ar­na be­rät­tar hon på sin fö­re­döm­ligt lätt­be­grip­li­ga frans­ka om trak­tens histo­ria, män­ni­skor, mat­va­nor med me­ra. Ar­ran­gör: Ma­ria Leijon­hi­elm Färd­le­da­re: Ma­do Mins­si­eux Da­tum: 8–14 ju­li 2017 Pris hel­pen­sion: 8 700 kr. En­kel­rumstillägg 500 kr. Re­sa till Ar­con­sat in­går ej i pri­set. Mer in­for­ma­tion och bok­ning: www.ar­con­sat.se in­fo@ar­con­sat.se 070-663 16 85

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.