Klu­rigt.

Modern Filosofi - - Info -

Hur ska do­ma­ren dö­ma?

Det sägs att Pro­ta­go­ras un­der­vi­sa­de Eu­athlus i ju­ri­dik. Pro­ta­go­ras vil­le ha be­talt för sin un­der­vis­ning och de kom över­ens om att Eu­athlus skul­le betala Pro­ta­go­ras när han vun­nit sitt förs­ta rätts­fall. Un­der­vis­ning­en full­gjor­des, men Eu­athlus med­ver­ka­de in­te i någ­ra rätts­fall. Åren gick och till slut ha­de Pro­ta­go­ras fått nog och be­stäm­de sig för att stäm­ma Eu­athlus för att få si­na peng­ar.

Bå­de Pro­ta­go­ras och Eu­athlus re­so­ne­ra­de om ut­fal­let av det­ta rätts­fall, men kom till oli­ka slut­sat­ser.

Pro­ta­go­ras me­na­de att han var ga­ran­te­rad att få peng­ar­na. Hans re­so­ne­mang var föl­jan­de:

Om rät­ten be­slu­tar i hans (Pro­ta­go­ras) fa­vör, så mås­te han få peng­ar­na.

Om rät­ten be­slu­ta­de i Eut­ha­lus fa­vör, så har Eut­ha­lus där­med vun­nit sitt förs­ta rätts­fall och är då en­ligt kon­trak­tet skyl­dig att betala Pro­ta­go­ras. Oav­sett ut­fall ska Pro­ta­garos allt­så få peng­ar­na.

Eu­athlus var, å sin si­da, övertygad om att han in­te skul­le be­hö­va betala Pro­ta­go­ras. Han re­so­ne­ra­de på föl­jan­de sätt:

Om rät­ten be­slu­ta­de i Pro­ta­go­ras fa­vör, så har Eu­athlus än­nu in­te vun­nit sitt förs­ta rätts­fall och är allt­så in­te skyl­dig att betala nå­got.

Om rät­ten be­slu­ta­de i Eu­athlus fa­vör, så är han där­med in­te skyl­dig att betala nå­got.

Oav­sett ut­fall så be­hö­ver Eu­athlus in­te betala Pro­ta­go­ras någ­ra peng­ar.

Det är nå­got som in­te stäm­mer i den­na si­tu­a­tion. Men vad? Bå­da ar­gu­men­ten har rim­lig­he­tens prä­gel, men det kan in­te va­ra så att bå­da är helt rim­li­ga. En an­nan för­kla­ring till den­na märk­li­ga si­tu­a­tion är att kon­trak­tet är ogil­tigt. Men det ver­kar in­te up­pen­bart orim­ligt att in­gå ett kon­trakt av det­ta slag. Så om det är fel på kon­trak­tet bör vi kun­na för­kla­ra ex­akt vad som gör det ogil­tigt.

An­ta att du är do­ma­re i den­na si­tu­a­tion. Hur ska du dö­ma? Sa­ma Aga­hi är dok­to­rand i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi, Stock­holms uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.