In­tro.

Modern Filosofi - - Info - Av Jo­an­na Ro­se

Fin­be­sök.

Två in­tel­lek­tu­el­la gi­gan­ter, Hélè­ne Cix­ous och Ju­lia Kris­te­va, har be­sökt Stock­holm. Till­sam­mans med Lu­cy Ii­ri­ga­ray ut­gör de en troj­ka frans­ka fe­mi­nis­ter, även om de själ­va kanske in­te vill kal­las så. Att de ock­så är kon­kur­ren­ter in­såg Ca­rin Fran­zén när hon i bör­jan av 1990- ta­let upp­ma­na­des av Hélè­ne Cix­ous att väl­ja mel­lan de­ras se­mi­na­ri­er. Det blev Kris­te­va för Ca­rin Fran­zén, som i dag är pro­fes­sor i språk och kul­tur vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet.

– Kris­te­vas sätt att han­te­ra re­la­tio­nen mel­lan käns­la och in­tel­lekt, kropp och tän­kan­de är av­gö­ran­de för vår tid, ef­tersom vi allt­se­dan De­scar­tes ten­de­rar att han­te­ra vå­ra liv som an­ting­en el­ler. I det som nu­me­ra kal­las post-san­ning, an­vänds starkt känslo­mäs­si­ga ar­gu­ment som san­ning­ar. Do­nald Trump, Jim­mie Åkes­son och and­ra kan säga att fak­ta sä­ger en sak, men det känns in­te så. De spe­lar på män­ni­skors käns­lor, på räds­lor.

Främ­ling­ska­pet är ett an­nat äm­ne för Ju­lia Kris­te­va, som kom till Frank­ri­ke från Bul­ga­ri­en på 1960-ta­let.

– Allt hon gör har för­ank­ring i hen­nes egen er­fa­ren­het; ut­i­från den re­ser hon ge­nom histo­ri­en, lit­te­ra­tu­ren och fi­lo­so­fin. I boken Främ­ling­ar för oss själ­va me­nar hon att vår skräck in­för det främ­man­de ligger i vår kon­sti­tu­tion; vi för­träng­er det främ­man­de i oss själ­va och pro­ji­ce­rar det på and­ra. Se på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas grova re­to­rik om ett vi, om en ren svensk iden­ti­tet, i mot­sats till det and­ra som är främ­man­de och hot­fullt. Så blir var­je iden­ti­tet till – ge­nom bort­träng­ning av det som vi in­te vill kän­nas vid.

Ju­lia Kris­te­va, fi­lo­sof och för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.