SPRÅKET PÅVERKAR MORALEN

Modern Filosofi - - Intro -

Skulle du off­ra ett liv för att räd­da fem?

Fors­ka­re i psy­ko­lo­gi vid Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go lät för­söks­per­so­ner ta ställ­ning till ett klas­siskt fi­lo­so­fiskt pro­blem: Tänk dig en tåg­vagn på drift, som när­mar sig fem per­so­ner läng­re bort. De är oför­mög­na att rö­ra sig. Själv står du på en bro över spå­ret, bred­vid en ovan­ligt tjock per­son. En­da sät­tet att få stopp på vag­nen är att knuf­fa ner den tjoc­ka på spå­ret. Hen skulle då gå en sä­ker död till mö­tes. Vad gör du?

Med led­ning av sva­ren kun­de fors­kar­na dra slut­sat­sen att fler gjor­de nyt­to­ba­se­ra­de be­döm­ning­ar om pro­ble­met pre­sen­te­ra­des på ett främ­man­de språk. Då sva­ra­de fler att de kun­de tän­ka sig att dö­da en per­son för att räd­da fem. På det eg­na mo­ders­må­let blev de mer tvek­sam­ma till att på­ver­ka ödet ge­nom att dö­da en män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.