”Rull­gar­di­nen gick ner”

Cal­le Wal­ler

Modern Filosofi - - Artikel -

[Pen­sio­ne­rad psy­ko­log, som har prosta­tacan­cer]

Cal­les can­cer upp­täck­tes vid en ru­tin­kon­troll för tolv år se­dan. Den strål­be­hand­la­des, lik­som även den me­tas­tas som man fann någ­ra år se­na­re. I dag står han på en hor­mon­be­hand­ling ef­tersom hans Psa-vär­den har sti­git igen. Hur var det för dig att få can­cer­be­ske­det? – Rull­gar­di­nen gick ner. Jag fick en to­tal bloc­ke­ring och minns ing­et mer av det mö­tet. Ef­ter det sök­te jag kon­takt med lä­ka­ren via mejl utan re­sul­tat. Det näs­ta som hän­de var en kal­lel­se till ske­lett­rönt­gen någ­ra vec­kor se­na­re.

– Jag ham­na­de som i en djup dal och bör­ja­de kom­ma upp­åt först någ­ra må­na­der se­na­re. Det är en lång pro­cess som på­går än. Hur har du upp­levt sam­ta­len i vår­den? – Det var okäns­ligt att sä­ga ett par da­gar fö­re jul att jag får vän­ta två vec­kor på sva­ret från ske­lett­rönt­gen. Jag ac­cep­te­ra­de in­te det, utan pro­te­ste­ra­de mig till be­sked fö­re hel­ger­na.

– Men an­nars har jag hu­vud­sak­li­gen mött bra folk, som har gjort så gott de har kun­nat med då­li­ga för­ut­sätt­ning­ar. Det finns in­te tid för dju­pa­re sam­tal.

– Det är stor skill­nad på oli­ka läkare, men jag kan in­te min­nas en en­da höj­darupp­le­vel­se. Vad skulle du ha öns­kat som du in­te fick?

– Tä­ta­re upp­föl­jan­de sam­tal och möj­lig­het för mig att vän­da mig till nå­gon som kän­ner till mig.

– Och att få pra­ta ock­så om ex­i­sten­ti­el­la frå­gor, som hur sjuk­do­men påverkar sex­u­a­li­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.