”Bekräf­ta pa­ti­en­tens el­ler för­äld­rar­nas käns­lor”

Ka­ta­ri­na Wi­de

Modern Filosofi - - Artikel -

[Barn­neu­ro­log på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus, Hud­dinge]

Ka­ta­ri­na har ar­be­tat som barn­lä­ka­re i tret­tio år men vil­le än­då gå kur­sen.

–Ju mer jag job­bar, desto mer tän­ker jag att mö­tet med pa­ti­en­ter­na och för­äld­rar­na är det vik­ti­gas­te i vårt jobb. Att kun­na kom­mu­ni­ce­ra,kom­mu­ni­ce­ra, lyss­na och för­sö­ka för­stå vad pa­ti­en­ten har ta­git in av det jag har sagt, för att kun­na ha en bra be­hand­lings­re­la­tion. Vil­ka sam­tal är sär­skilt svå­ra i ditt yr­ke? – Att ge be­sked till för­äld­rar att de­ras barn har en neu­ro­lo­gisk sjuk­dom som in­ne­bär ett livs­långt funk­tions­hin­der. Och när man ska av­slu­ta livs­up­pe­hål­lan­de be­hand­ling av ett barn som får in­ten­siv­vård.

– Det svå­ra är att va­ra rak och tyd­lig, men sam­ti­digt ly­hörd för re­ak­tio­nen man får. Vad fick du med dig från kur­sen? – Att struk­tu­re­ra sam­ta­len med agen­da och var­nings­sig­nal fö­re ett svårt be­sked. Det är en bra hjälp.

– Att bekräf­ta pa­ti­en­tens el­ler för­äld­rar­nas käns­lor. Jag ha­de fått lä­ra mig att man in­te ska sä­ga till en pa­ti­ent att man för­står, för man för­står in­te. Men nu lär­de jag mig att jag kan bekräf­ta käns­lan och väx­la från läkare till med­män­ni­ska och till­ba­ka.

– Jag fick trä­na på es­sen­sen i yr­ket, det vill sä­ga mö­tet med män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.