De­rek Par­fit

Modern Filosofi - - In memoriam -

Född: 1942 i Cheng­du i Ki­na där hans för­äld­rar un­der­vi­sa­de i pre­ven­tiv me­di­cin på mis­sio­närs­sjuk­hu­sen. Stu­di­er: Tog ex­a­men vid Eton 1961. Stu­de­ra­de i USA och i Ox­ford. År 1967 blev han fors­ka­re och lä­ra­re på All souls col­lege där han till­bring­a­de he­la sitt aka­de­mis­ka liv. Har ald­rig av­lagt dok­torsex­a­men. Verk: I den nyut­kom­na tred­je vo­ly­men av On what mat­ters (’Vad spe­lar roll’) be­mö­ter Par­fit si­na kritiker. En åt­föl­jan­de vo­lym, Do­es anyt­hing re­al­ly mat­ter? (’Spe­lar nå­got nå­gon roll?’), har re­di­ge­rats av den kän­de filosofen Pe­ter Sing­er från Prin­ce­ton uni­ver­si­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.